اگر انگلیس ها نمی بود، زبان پاکستان پارسی می بود+عکس

صدراعظم پاکستان: اگر انگلیس ها هند را اشغال نمی کرد، امروز ما احتیاج به ترجمان نداشتیم و همه پارسی صحبت می کردیم.

اسپوتنیک به نقل از خبرنگاران جوان، در یک کنفرانس رسانه ی در ایران گفت ؛اگر انگلیس ها هند را اشغال نکرده بودند ، امروز ما احتیاج به ترجمان نداشتیم و همه پارسی صحبت می کردیم ، او اضافه کرد ، شش سده زبانارسی ، زبان رسمی دستگاه های محاکماتی و معاملاتی در هند بود.عمران خان صدااعظم پاکستان با این توضیح کوتاه به بزرگی زبان مشترک فراقومی پارسی و‌تمدن آن اشاره داشت ، در پاکستان امروزی سرود ملی پاکستان پارسی است و کمتر شاعر، نویسنده ، و هنرمند و آوازخوان و حتی سیاست مدار را می یابید که به زبان پارسی دلبستگی نشان نداشته باشد. تاثیر زبان پارسی را در پاکستان همه جا می توان دریافت. برای همین پاکستان ستیزی تاجکان و پارسی زبان ها، بیشتر ناشی از عدم شناخت پاکستان و مشترکات ماست ، تاجکان باید بکوشند تا از این مشترکات به نفع منافع مشروع همدیگر سود ببرند و اجازه ندهند تا عده ی نافهم روابط را مکدر کنند ، قبیله گرایان با هر وسیله ی می کوشند تا میان تاجک ها و پاکستانی ها بی باوری ها را افزایش دهند.