ملک ستیز

:ویژه گی‌های مذاکرات سیاسی

۱

طرفین بر اصل مذاکره موافق هستند.
۲.

طرفین بر مفهوم مذاکره آگاه هستند.
۳.

طرفین در میزان مشارکتِ هم‌سان موافق هستند.
۴.

اغلبا تیم‌های مذاکره‌کننده از متخصصین و سیاسیون شکل می‌گیرند.
۵.

سیاسیون بر مفهوم مذاکره تصمیم می‌گیرند، متخصصین بر تخنیک مذاکره کار می‌کنند.

لشکری را که دولت به دوحه می‌فرستد سه مشکل خلق می‌کند.
۱.

فرستادن هیأت ۲۵۰ نفری اهمّیت و مفهوم مذاکرات را به نفع طالبان بالا می‌برد.
۲.

مذاکره مفهومش را از دست می‌دهد. این نشست شباهت به یک کنفرانس پیدا می‌کند جایی‌که طالبان به‌سان مسکو ابتکار سخن را بدست می‌گیرند.
۳.

پیامد این نشست برای مردم فقط خوش‌رویی با طالبان، خنده‌های مضحک و عکس‌های یادگاری بیش‌تر نخواهد بود.