شکور نوابی

نيرو چيست ؟ ١ .. توانايى کة کرد چيزى را يا کارى را از راة نمايش مانند دانشکدة و شائستگى ” نيروى سخنرانى “. ٢ .. گنجايش يا شيمة کة رهبرى کرد يا فرو رفت در روش ديگران يا راة رويدادى را. از ويکيپيديا

  با ظهور نظام استبدادى نادر خانى ، پسران کاکاى من در نيمهٴ قرن نزدة کة تيوريهايى توطية چينى انها را تواناى مطلق بخشيد و با استفادة از چنان فرصت کة هاشم خان نخست وزير در راس تخريب بافت اجتماعى جامعةى عفغانستان قرار گرفت ، از نهايت نا اگهى و غفلت از ايندة دست بة هنر جعلکارى ملى گراى و دزدى در فرهنگ مروج و عالى ديگران زد کة زخم باقى ماندة از چنين حرکت الودة ، شوم ، و رهزنى کة تا حال درمان نشد . اين بد ر فتارى از بلند بردن تک هويتى قوم بر قوم راة را براى جرى شدن برخى مردم سبکلچر دوامدار گشادة تر ساخت کة اکنون پاشان شدن عفغانستان را حتمى نشان ميدهد چة اگر ان بسيار درد اور است گزينش ديگر در پيش رو نداريم چرا کة با پشتون ملت ساختة نمى شود طوريکة لويس دوپرى عفغانستان شناس ميگويد ” حتا نظام کمونست نتوانست انها را اهلى بسازد”. انجا دانشمند اقاى صادق نا شناس “فطرت ” کتابى نوشت ، و کتاب پتة خزانة را کة محترم اقاى عبدالحى حبيبى براى بلند بردن روان پشتونوالى نوشتة است جعلى ميخواند گزشتة از ان ميگويد کة زبان پشتو تاريخ ندارد و من فکر ميکنم ان باشد رومانى ” کتاب پرو پاگند” کة اقاى ناشناس از يک واقعيت حساس تاريخى پردة با لا ميزنند مسئوليت اکادميک خويش را تبارز ميدهند کة در تاريخ معاصر عفغانستان يک نمونة است . در شرايط نهايت متشنج کة عربهايى سرماية دار در سر سعودى ، امريکا ، انگليس کة از پشتونها در برابر ايران، اسياى مرکزى يا روسية يک قدرت جور نمايند انطرف را نوکر متجاوز و بدون مسئوليت بار اورٰدة اند . خوانندهٴ راستنگر ميتواند شخصيت اقاى حبيبى را از لابلاى چند اشعار بدون شخصيت وى کة بة اعلحضرت ظاهر شاة پيشکش کردة است دريابد:

قوم من ! اى تودهٴ والا نشان … وى نياکان غيورت مرد و راد با تو دارم گفتگويى محرمى …. تا ز اسرار حيات اگاة شوى بشنو اى پشتون با صدق و صفا … حافظ کهسار و قلب اسيا يا چو اسلاف غيورت زندگى … گر بزرگى خواهى و ازادگى اولا پشتو زبانت تازة ساز … هم بر اين شالودة کاخت بر فراز تا توانى تکية بر شمشير کن … قصر ملت را بر ان تعمير کن

مجسمهٴ بسيار بزرگ ” Colossus ” ساينس فيکشن رومانيست کة در سال ١٩۶۶ از سوى رومان نويس انگليس Dannes Felthan Jones نوشتة شدة هست وى پسان اعتراف کرد کان جز ناول کتاب واقعى نبود تا اتحاد جماهير شوروى را متزلزل بساخت . کتاب پتة خزان همچنان جز فَژ يک فرهنگ چيزى ديگر نيست ، قران کتاب اللة را کة هر روز ميخوانيم و بوسة ها نثارش ميکنيم علم فزيکس در دانشگاة برمينگهام در لندن انرا رونويس قران پيشين خواند وگفت ان کتاب اللة نيست . انجا نق د زياد از سوى يهودها مانند پروفيسور چومسکى ، salaita Norman Finkelstein and Steven و ديگر بسود فلستينى ها متوجة اسرايل است انها محققين راستين استند کة مورد ستايش همة ميباشند و اقاى داکتر نا شناس چرا نة . دانشمند اقاى ناشناس بايد از طريق روابط اجتماعى تماس با دانشمندان چة در بيرون و درون خود را در برابر پرسشهايى جعل ستايان امادة بدارد و هرگز اقدام بة عقب نشينى نکند چرا دشمنان هنوز شيرک ميشوند چونکة گفتة اند ” تيرى کة از کمان جست ديگر پس نميايد .