طالبان می كشند تا امتياز بيشتر در صلح كاذب بدست بياورند، امريكای ها طالبان وحشی را امتياز ميدهند تا به گفته شان جنگ مضحک پايان يابد.حكومت كابل چک چک ميكند تا منافع گروهی و سياسی شان حفظ گردد.
در اين ميان سربازان و مردم قربانی ميشوند تا اهداف دور و نزديك مثلث شيطانی تحقق يابد.
با تاسف كه مردم افغانسنان از يكطرف بيدار و به پا نميشوند و از طرف دگر از نداشتن نخبه گان فكری و سياسی رنج ميبرند..
پس رسالت را در كجا بايد جستجو و چه بايد كرد؟صمد کارمند

Advertisements