مولوی قلم دین وزیر امر به معروف و نهی از منکر امارت سابقه طالبان

:جنگ طالبان با امریکایی ها جهاد بوده و بالای ما فرض است.

این بوزینه فکر میکند که سربریدن مسافرین بس ها، انجام دادن حملات انتحاری در میان مردم ، در مساجد، تیرباران باشندگان شهر ها، و همچنان سوختاندن منازل مردم، جهاد در مقابل امریکاییان است و این وجیبه ای است که بالای آنان فرض میباشد.اگر طالبان این کشتار ها و قتل عام های مردم را جهاد در مقابل امریکاییان محسوب میکنند. پس بدانندکه درین جهاد بیشترین خسارات و تلفات را آنان به مردم بیچاره و مسلمان افغانستان رسانیده اند نه به امریکاییان .اگر چه امریکاییان اکنون مصروف مذاکرات صلح با این گروه وحشی و آدمکش بخاطر قطع جنگ در کشور بوده تا بنحوی جلو فجایع آنانرا بگیرند ولی باید بیاد داشته باشند که این جمعیت و این گروه هرگز اصلاح شدنی نبوده و هیچگاهی از جنگ و آدمکشی پرهیز نخواهند کرد .زیرا طالبان هنوز به مرحله انسان تکامل ننموده و از لحاظ تاریخی هزاران سال دیگر به زمان نیاز دارند تا نخست شعور پیدا کنند و بعد به انسان تبدیل شوند . روی همین دلیل است که هر نوع مذاکره و معامله با این جماعت بی نتیجه اند.

 

اگر حمایت ها و پشتیبانی های سیاسی مالی و نظامی شوونیستان حاکم در قدرت با این گروه وحشی بخاطر وابستگی های قومی و تباری وجود نمیداشت و به نیرو های امنیتی و چهره های ضد طالبانی مجال و فرصت سرکوبی آنان داده می شد امروز دیگر ضرورتی به مذاکرات طولانی و چندین دوره ای امریکاییان با این گروه تروریستی در قطر موجود نبود و عمران خان هم نه کنایه و نه طعنه های تمسخر آمیزی به آدرس ارگ مشران نثار میکرد.

از اعلامیه ای اخیر ستر جنرال عبدرشید دوستم که در جمع هوادارانش در شهر مزار شریف ابلاغ نموده چنین برداشت میتوان کرد که : اگر اراده سیاسی در ارگ موجود باشد و شوونیستان مانع کار نشوند هنوز هم فرصت ها، امکانات وسیع و توانایی هایی در دست است تا این گروه وحشی در ظرف ۶ ماه در سنگر ها و در قلمرو خودشان نیست و نابود شوند با حرمت خلیل دلارام

Advertisements