. سوگبرگى بياد دوستى : شاد روان ، عبداللة نيک .. سابق والى ولايت هيرمند در ٢٨ دسامبر ٢٠١٨ در لوس انجليس در کاليفورنيا در گزشتند ، غم کلان کة خود را در ان شريک و يادش را گرامى ميدارم ، شکيبايى و ارامش روانى براى همة فرزندان ، وابستگان و دوستان اين برادر گرامى تمنا ميکنم بويژة عزيزه جان نيک ” شاة دختر ” کة از پدر نازنين خويش تا اخرين نفس تيمار دارى نمودند . شکور نوابى ، مريليند امريکا……

Advertisements