آی هموطن !
بیاموز این یک درس نهایت تاریخی وآموزنده برای من وشماست ،
توجه کنید به عزت ، صلابت و تصمیم عقلانی مردم :
دور اول انتخابات اوکراین که درآن درحدود 40 نفرخود را کاندید ریاست جمهوری نموده بودند ، انتخابات به دور دوم رفت . جالب اینکه رییس جمهور فعلی اوکراین پروشنکا ونخست وزیر قبلی خانم تموشینگا با اینکه هم زر داشتند وهم زور وهردو دست نشانده غرب هم هستند و انقلابات رنگین را با پول غرب سازمان دهی نمودند ، دقیقا شباهت کامل هم به حاکمان دست نشانده کشور ما هم دارند وتمامی منابع این کشور درچنگال وانحصار غرب وچندی از این نوع حاکمان قرار داشته وغارت میشود ؛ وسیاست ضد روسی را بنام استقلال طلبی پیشه گرفته اند و حتی زبان روسی را درمکاتیب منع کرده اند ، شب و روز خواب ناتو واروپا را میبنند .
درانتخابات دیروزبااینگه میلیون ها دلار از سرمایه های دولتی وغیر دولتی وبامنابع خارجی را برای خریدن رای های مصرف کردند وجعل کردند وضمنا تشویق وپشتیبانی دولت های غربی را هم باخود داشتند ودرحالیکه این کشور درعممق فساد وبیکاری غرق شده است ، مردمش دیگر چاره نداشتند وتحمل گرسنگی وحتی سبکدوشی را به دوش کشیدند مجبور شدند که به همه این قلدران ودزدان معلوم الحال نه بگویند به یک جوان کومیک تیاتر به اسم ” ولادیمیر زیلنسکی ” رایی بدهند که اضافتر از 30 درصد رای دهنده را باخود دارد اکنون درمقام اول قرار دارد که کاملا بیگانه از درک سیاست وسیاست بازی اند وهیچ نوع تجربه کاری بدون از این هنر باخود نداشته وندارد . مردم ناگزیر شدند دراین شرایط نابسامان که آینده هم نظر به اوضاع منطقه نامعلوم است به این جوان که به لبان مردم خنده وتبسم را به ارمغان می آورد پناه ببرند وآینده خود را رقم بزنند و با این دزدان سرمایه وفروخته شده های کشور شان بااینکه مردم را وعده های دروغین چون دموکراسی عضویت در ارتحادیه اروپا… و ضمنا قریب 80 درصد راههای را خریده بودند ورباالترتتیب 16 فیصد و12 فیصد درصد درانتخابات رای داشتند به طور قطعی نه بگویند . اما از آنجاییکه دیگر مردم نمیخواستند تجربه تلخ را تکرا ر کنند همه باختند وحالا حامیان شان به حیرت افتیده اند که با این همه سرمایه گزاری در این کشور…. عاقبت چه خواهد شد…؟
هموطن تورا خطاب میکنم !
متوجه هستید که همه وقت به اصطلاح زر وزور کار ساز نبوده نیست فقط تحمل ، بردباری ومقاومت کار دارد.
یاد داشت : اگرترتیب جملات مشکلی دارد وزیبا نیست، عذر میخواهم زیرا وقت کم داشتم وبه عجله نوشته شده است. بدرود

عطا صفوی

Advertisements