خلیل وداد

عوامل درونی و بیرونی (دگرگونیها در افغانستان) درباره محمود طرزی و سراج الاخبار

بخش پایانی (سوم) ترجمه ام عوامل درونی و بیرونی (دگرگونیها در افغانستان) درباره محمود طرزی و سراج الاخبار و آمدن هیأت آلمانی- ترکی و تأثیر آن بالای رویدادهای افغانستان در جنگ جهانی اول

جستاری از خالد وداد

Advertisements