خونتای ارگ از کش مانده

حادثه اخیر در مزارشریف، قبر غنی و مشاوران «دولت ساز» را حفر کرد. بعد از آن که زبان حمدالله محب را مُهر زدند؛ دکترغنی و متخصصان راه اندازی جنگ قومی، کرخت شده اند. اکنون همه تحت مدیریت قرار دارند. غنی، صرفاً تحت مدیریت جان باس و خلیلزاد است. بیشتر ازین خودش را این طرف و آن طرف بزند، عمر داود زی صلاحیت ها را در دست می گیرد و دکترعبدالله هم با داودزی هم بازو می شود. این کار همین حالا شروع شده و ظرف روز های پسین علامات فارقه اش نموار خواهد گشت. این را می گویند خدا زده گی برخاسته از نا عاقبت اندیشی. اما ما می گوئیم تاریخ زده گی!
گزارشنامه افغانستان