رولا غنی گفته است که توزیع پول به زنان در ننگرهار «سیاسی» نبوده است. پس چه بوده؟ در صورتی که رولاغنی مقام رسمی در دولت افغانستان ندارد، این پول ها از کجا و از چه مرجعی به زنان توزیع می شده است؟ معلوم است که پول اپراتیفی از بیت المال است که به هدف جلب آرای مردم صورت می گیرد و از هر دو سر که فکر کنیم، غیر قانونی ودزدانه است. رولا، هنوز به مقامات امریکایی از بابت حیف و میل شدن بیش از ۱۲۰ میلیون دالر از پروژه ارتقای ظرفیت زنان پاسخ نداده است.گزارشنامه افغانستان