تجربه تلخ وناکام را تکرار نکنید

هموطن عزیزوهمدیاران گرامی من !
بلی ، غربت ودوری از سرزمین آبایی خویش بدترین دردیست که بقول معروف ” خداوند دشمن تان را به این درد مبتلا نکند” زیرا جانسوز طاقت فرسا همچون موریانه وجودت را سوراخ سوراخ میکند. باورکنید درغربت معمولا پیش ازاینکه درسحرگان زندگی را با عبادت دینی ویا وصرف غذا ویاهم کار دیگریآغاز کنید ؛ برعکس عادت به مرگ شده است اولین کاری میکنید که باچشمان نمیه درخواب فورا سری به موباییل ویا تلویزیون میزنید تا ببینیند که دروطن پدری وآبایی خودت چه میگزرد؟ باز خدای ناخوسته چه اتفاق بدی رخ داده است ؟؟؟
دقیقا امروز وقتی خیلی بروقت به موباییل خود طبق معمول نظری انداختم فورا به اخبار ناخوشایندی که حکایت از لشگرکشی ملیشای قومی درون ارگ تحت نام قطعه خاص در زادگاه ام که گویا جهت گرفتاری فردی را که من ایشان را نمیشناسم داشت … باخود گفتم : حد اقل یک استانی هم که آرام بود وباشندگانش به قانون موجود حتی تمکینی هم داشتند ، بحث من بالای این فرد ویا آن فرد خاصی قطعا نبوده ونیست ونمیخواهم هم درمورد داوری بیمورد نمایم ، ولی یک چیز دقیق معلوم است وآن اینکه این حاکمیت پوشالی درنظر دارد تحفه ناامنی را به بهانه های مختلف برای ساکنین این استان اهدا کند همانطوریکه این تحفه های مرکبارخویشرا به شمال توضیع نمودند ،؛ تا باشد از اینطریق به اعمال شوم وخاینانه خویش همانا برنامه ” مانفیست سقوی دوم ” موفق گردند.
ممکن است برای تعدادی این وضعیت سطحی وگویا پیش پا افتیده معلوم گردد ولی یادتان باشد که این تمرین رژیم برای یک آغاز لشکر کشی وادامه برای آینده ها است ونباید زمینه را برای لشکز کشی های بعدی مساعد کنید ودرنطفه توطیه را افشآ وخنثی نمایید.
من نسخه اضافی دراینمورد به فرد خاص ویا گروه خاصی ندارم ، ولی آنانیکه آتش جنگ را درخانه خود حالا به هردلیلی که باشد(موقف، قدرت ،حاکمیت ،ثروت..) به شکل دستوری آغاز میکنند وفکر میکنند که از اینرا بجایی خواهند رسید ، اینرابدانند که بهایی گزافی را خواهند پرداخت و روزی خود دراین آتش خواهند سوخت .
بنآ این تجربه تلخ را تکرار نکنید ،زیرا نتیجه‌اش درکل نهایت تلخ واسفبار و حتی برای نابودی خودتان هم تمام خواهد شد.
بدرود

عطا صفوی

Advertisements