توریالی خاوری
در تازه ترین نمایشنامه صلح امریکا وگرگان طالب در قطر ،ای آس آی پاکستان نماینده های سیاه دل وقصابان بیرحم خود را نکتایی پوش کرد،تا رده خون را از آدرس جانی ترین نیروی عصر تغییر داده وبا علامت مدرنیته کلید قدرت سیاسی را برای لشکر مزدور خود بنام طالب تحویل گیرد.
همگان میدانند که این صلح عوام‌فریبانه وخائنانه یک معامله سیاسی میان امریکا وپاکستان است .
امریکای جنایتکار برای ادامه جنایت وچپاول در افغانستان میخواهد مشترکأ طالبان را در لباس فرشته های صلح آرایش داده تا از نفرت وحساسیت مردم بکاهد وفضای برگشت این لشکر خونخوار را در عرصه جهانی ودر ذهنیت های مردم آماده سازند!!
اما طالبان در واقع به جزلباس وافکار سیاه و تاریک وروحیه مزدور صفتی ،جنایت وخون چه دارند تا برای مردم و جهانیان به نمایش بگذارند.
درهمین جریان مذاکرات صلح این گروه وحشی به قتل وجنایت بزرگ وکشتن نیروهای امنیتی به کرات اقدام نمودند.
برطالب خونخوار لحظهٔ نباید اعتماد کرد.حیوانات وحشی را میتوان اهلی ساخت،اما طالب یگانه حیوان وحشی در جهان است که هرگز اهلی نمی‌گردد.این گروه سفاک وظیفه شان تمدن ستیزی است!!