راشا تودی – ترجمه رضا نافعی

اکثریت قریب به اتفاق جهان هنوز نیکلاس مادور را رهبر قانونی ونزوئلا می داند. اینک فرستاده ویژه امریکا اشاره کرده است که واشنگتن می تواند آن کشورهائی را که با تلاشهای امریکا برای تغییر رژِیم در ونزوئلا مخالفت ورزند  نیز تحریم کند.روز سه شنبه الیوت آبرامز رهبر مداخلات امریکا در ونزوئلا، به جامعه بین المللی یاد آور شد  که باید عاقلانه جانبداری کند. او به سخنان خود چنین ادامه داد که تحریم های اقتصادی واشنگتن فقط شامل دولت مادور نیست بلکه می تواند تمام کشورهای دیگری که تصمیم به حمایت از مادور گرفته اند نیز را در بر بگیرد. آبرامز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت “این احتمال که تحریم های ثانوی دامنگیر کشورهای دیگر نیز بشود، می تواند به رفتار آتی رژیم ونزوئلا نیز بستگی پیدا کند”.

تا کنون 54 کشور تحت فشار امریکا خوان گایدو را که خودش  خود را رئیس جمهور دوران گذار خوانده برسمیت شناخته اند.پاسخِ کالین کاول، استاد  علوم سیاسی در کالجِ  بلوفیلد استیت، به پرسش راشا تودی این بود: “گرچه امریکا ادعا می کند ” وضع خوبست”، تا دیگر کشورها را نیز همراه سازد، اما اکثریت کشورها و مردم جهان ” جاه طلبی های ” امپریالیستی” را طرد می کنند.کاول گفت:”

دولت امریکا بگونه ای خطرناک چالش ونزوئلا را  بین المللی می کند و کشورهای دیگر را که با ونزوئلا در ارتباط هستند تهدید می کند و می گوید اگر شما از تحریم های ما پشتیبانی نکنید ما شما را تحریم خواهیم کرد. دولت ترامپ همپیمان های خود را مجبور می سازد که تصمیم بگیرند: یا از این کودتای تجاوزکارانه حمایت کنید، تا دولت منتخب ونزوئلا سرنگون گردد، یا از دولتی حمایت می کنید که امریکا از آن خوشش نمی آید. مورد تحریم قرار دادن تمام دولی که در جهان از مادور حمایت کنند و مخالف گایدو باشند، نه تنها حقوق بین الملل را نقض می کند، بلکه دخالت بی شرمانه ایالات متحده در امور یک کشور مستقل را نیز برجسته می سازد. کاول از سخنان خود چنین نتیجه گرفت: “سه چهارم کشورهای جهان در کنار دولت منتخب، دولت دموکراتیک  ونزوئلا هستند از جمله بزرگترین کشورهای جهان، چین و روسیه”.” بنا بر این، صرفنظر ازحرف هائی که ترامپ برای حفظ قدرت خود در داخل می زند، جهان این تجاوز امپریالیستی علیه ونزوئلا را با دقت تمام زیر نظر گرفته است
https://deutsch.rt.com/international/85419-usa-drohen-mit-sekundaren-sanktionen/

 

Advertisements