جسارت اشرف غنی در این زمینه قابل ستایش است


این اعتراف جانانه تاریخی اشرف غنی به مثابه رییس جمهور یک کشور که از زمامداری احمدشاه درانی گرفته الی کرزی همه را «دست نشانده و قاتل میداند…» واقعآ ثبت تاریخ نوین این کشور خواهد شد و از افشای چنین حقایق تاریخ باید استقبال نمود.جسارت اشرف غنی احمدزی در زمینه قابل ستایش است و باید از آن استقبا ل نمود! امیدوار هستیم که این اقدام شان سر آغاز باز کردن گره هایی کور جعل شده تاریخ بوده باشد و نباید هم تمامی سخنان اشرفغنی احمدزی را نادیده بگیریم، زیرا اگر توجه لازم نمایید در لابلای سخنان ایشان رازهایی نهفته است که باید آنرا با زیرکی خاصی درک نمود…

با اینکه قلم من قطعا علیه این شخص در بسا مسایل… لحظه ای هم بیکار نبوده و نیست؛ ولی نباید از سخن حق و پوست کنده بگذریم.

این واقعآ خیلی مهم و ارزنده است و نباید از پهلوی ان به همین سادگی گذشت، زیرا وقتی فرد اول و سرقومندان اعلی یک کشور جعل تاریخ قریب به سه قرن اجداد و نیاکان خود را که حتی مستثنی در مورد «بابا ها و نیکه های» خویش فایل نیست و همه را به دست نشانده و قاتل حساب میکند، آیا این افشاگری یک عمل نیک و مبارک نیست؟
من مطمین هستم که هیچ انسان با درک مخالفتی در مورد نخواهد داشت…

وقتی ایشان در زندگی پر از گند و تعصب خویش برای اولین بار در عمر خود سخن راست و آنهم پوست کنده را بیان میکند و اخلاقا دیگر نمیتواند حقیقت تلخ تاریخ را پنهان کند و پرده از جعل تاریخ برمیدارد؛ آیا این یگ گام به جلو و قابل ستایش نیست؟ حتی اگر این مانور و یا مسایل تبلیغ انتخاباتی بوده باشد…! یقینا پاسخ معلوم است…

گرچه خواست خود را با بی شرمی کامل از دست نشانده و قاتلین مبرا بداند، ولی من این قسمت حرف شان را که مربوط به خودشان میشود واقعآ نادیده میگیرم، زیرا ایشان با این اعتراف بی مانند خویش چنان خدمت تاریخی نموده اند که هرگز هیچ رهبری و حاکمی از حاکمان قدرت در این دوره جرآت این اعتراف را نداشته و این هم جسارت اخلاقی میخواهد و حالا به هر دلیلی که شما آنرا تاکتیکی و یا هر نامی که بالایش میگذارید مهم نیست، ولی من جسارت شان واقعا در زمینه را میستایم زیرا تیری که از تفنگ خارج گردید دیگر قابل برگشت نخواهد بود.
امید است این آغاز اعتراف ها و و باز کردن گره های کور توسط خودشان بوده باشد…

عطا صفوی