داعش خیالی و یا حقیقی نمی تواند بدون کمک ستون پنجمی ها دست به چنین حمله ها در شهر کابل بزند!


مسوولیت حفاظت از جان مردم در هرگونه اجتماعات از جمله در سالیاد شهادت رهبر شهید در مصلی مزاری مطابق قانون و آزادی بیان و اجتماعات کار دولت است و بار مسوولیت هرگونه حوادث نیز به دوش دولت می باشد.

از آنجایی که دولت از یک جانب آلوده به ویروس تروریسم است و از جانب دیگر از تروریسم برای بقای خود استفاده می نمایند واضح است که تجمعات بزرگ را که با دولت زاویه داشته باشد بر نمی تابند و از تروریسم استفاده ابزاری می نمایند.

زخمی شدن آقای پدرام یکی از چهره های شاخص سیاسی ضد تبعیض در افغانستان گواهی آن است که چگونه داعش خیالی و یا حقیقی با همکاری ستون پنجمی ها در درون دولت با یکدیگر همکاری هدفمندانه دارند.

سوال اساسی این است که چرا داعش خیالی و یا حقیقی هیچگاه و هیچوقت محافل دولتی ها و حامیان دولتی ها را هدف قرار نمی دهند که فقط هرگونه جمعیت را که رقیب و یا مخالف دولت باشد به خاک و خون می کشند؟

حسن علی عدالت