هرگاه کشت تروریسم، استخراج و سرقت کوه های از معادن قیمت بهای اورانیوم و لیتیوم، سطح تولید ۹۰۰۰ تن مواد مخدر و اعتیاد سه میلیون شهروند افغانستان به آن، صدها هزار گور نشاندار و بی نشان و صد ها خندق خون که توسط غرب و تروریست های نیابتی آن در افغانستان ساخته شد و چند فابریکه تابوت سازی غرب را فراموش نماییم، اما تصاویر زشت و مضحک و تحقیر و توهین نوامیس ملی ما بدست سربازان متجاوز آمریکا، هرگز از بایگانی تاریخ، حافظه مردم و خاطر اطفال که در این صحنه های دلخراش حضور داشته و با دیدگان نمناک در عالم بی‌دفاعی به مادران شان زیر این سایه ترس و وحشت نگاه میکنند، پاک نخواهد شد.

بعد از شکست و ترک سربازان متجاوز آمریکا و ناتو یگانه میراثی که برای ابد در افغانستان ماندگار باقی خواهد ماند همین تصاویر و صحنه های سوزناک خواهد بود.
این است سمبول دموکراسی امریکایی، این است نماد حقوق بشر استعماری و این است حقوق زن در مکتب امپریالیستی، در فرهنگ استعمار و تجاوز و رژیم های دست نشانده!

توریالی خاوری

Advertisements