وقتی زمین و هوای افغانستان در کنترول نیرو‌های بیرحم و اشغالگر غرب است، طالبان تروریست چطور می‌توانند به حمله به بزرگترین مراکز نظامی ارتش ملی با تجهیزاتی مجهز پیشرفته دست یازد؟

آیا طالبان می‌توانند بدون پشتیبانی  به اصطلاح « نیروهای قاطع» که توسط غرب رهبری میشود به چنین تهاجم های عظیم متوسل گردد؟
پایگاه های آمریکایی برای حمایت‌ از طالبان و داعش تشکیل شده است؟
غنی و اتمر امضاء کنندگان قرار داد امنیتی در برابر این همه جنایات بشری چرا خم به آبرو نمی آورند؟
آیا غنی و اتمر مرتکب جرایم جنایات جنگی نمی‌شوند؟
قابل یاد آوری است که در تهاجم به مرکز نیرو‌های امنیتی در شورابک هلمند، صدها سرباز و افسر جان های شأن را از دست داده اند.
خلیلزاذ بد ذات بازهم مذاکرات را با این گروهک تروریستی ( ساخت غرب)
ادامه میدهد؟
اما تاریخ  این جانیان جنایات بشری را به رهبری ایمپیریالیزم جهانخوار در دل خود حک می‌کند.
مردم مان با به اندیشی و اتحاد در برابر تروریزم و اشغالگران پیروز می‌شوند!!!

فلم منشتر شده توسط طالبان از حمله به کمپ شورابک در هلمند

Advertisements