ما باید از افغانستان دست بشوئیم

روزنامه دیلی بیست نوشته است که هرگاه مذاکرات امریکا با طالبان به همین روال ادامه یابد، این طور به نظر می رسد که با توجه به خطرناک بودن بیش از حد این مساله، ما باید از افغانستان دست بشوئیم. این مذاکره ممکن است ماه ها و حتی سال ها به درازا بکشد. اما تاوان عجله ما برای خروج از آن کشور با یک ادعای میان خالی پیروزی و بازگشت دادن سربازان به کشور را در قدم اول مردم افغانستان با خون خود خواهند پرداخت. اما در آینده دیگران نیز ازین مساله در رنج خواهند افتاد. و افغانستان به احتمال زیاد تمامی دست آورد های حاصله در عرصه اجتماعی، دموکراتیک و اقتصادی هفده سال اخیر را از دست خواهد داد

“گزارشنامه افغانستان.