سر افگندگی یک” متفکر ناکام” در برابر یک فرزند کامیاب

هارون امیرزاده

سنگ بنای امتیاز طلبی در محور پشتونیزم را انگلیس ها زیر نام افغان و افغانستان در بازی بزرگ قرن نزده گذاشتند. از آن روز تا به ظهور اشرف غنی در رکاب امریکا این کشور بد ترین تبعیض، زورگویی و امتیاز طلبی را در زمینه های مشارکت در قدرت سیاسی، سیاست کادری، معارف، تقسیم منابع اقتصادی و مالی، نظامی تجربه کرد و در نتیجه به یک کشور برباد رفته در زیر سلطه قدرت های خارجی و تروریزم بین المللی در آمد.
هیج زمانی در تاریخ این کشور به اندازه حکمروایی اشرف غنی در کشور تبعیض، تعصب و سلطه گرایی یک قوم بر اقوام دیگر اینقدر نهادینه، سیستماتیک و تبهکارانه نبوده است.
هنوز چند ماه از قانون سهمیه بندی تحصیلات در دانشگاه های کشور نگذشته است، که نخستین قربانیان آن کشور را لرزاند.
ناکام ساختن یک فرزند زحمتکش هزاره با نمرات تقریبا سه چند بلند تر از یک دانشجوی پشتون ناکام بر اساس قانون تبهکارانه سهمیه بندی اشرف غنی اوج جنایت و خیانت فاشیزم حاکم در ارگ را نشان می دهد.
امروز متفکر متعصب ارگ با سر افگندگی فرزند زحمت کش و کامیاب هزاره را از زیر ساطور نظام تحصیلی تبهکار خویش بیرون کشید با او عکس یادگاری گرفت.

آیا این دردی را دوا می کند؟ آیا این فرزند زحمت کش هزاره یگانه قربانی این سیستم تبهکارانه است؟ سر نوشت صد ها تن دیگر از فرزندان غیر پشتون مثل تاجیک، ازبیک، هزاره، ترکمن، نورستانی، پشه یی، ایماق، بلوچ و وغیره چه میشود؟
واقعیت اینست که قبل از همه این سیاست تبهکارانه بزرگترین ظلم و خیانت به حق مردم با استعداد پشتون می کند که بحیث مردم تنبل، بی استعداد ، زورگو و قانون ستیز نزد اقوام غیر پشتون و جهانیان معرفی میشوند.
این سیاست مردم پشتون را تشویق به تنبلی، طفیلی گری و سر افگندگی در برابر فرزندان زحمت کش غیر پشتون می کند. این در حالیست که بسیاری فرزندان جامعه پشتون در سیستم های عادلانه تحصیلی کشور های همسایه و بویژه غربی دارای استعداد خوبی هستند.
در پاکستان پشتونها که یک اقلیت کوچک در برابر پنجابی ها هستند هر گز مورد سهمیه بندی نظیر حکومت غنی قرار نگرفته از نظام تحصیلی این کشور استفاده اعظمی میکنند. عمران خان، پشتون تبار بحیث نخست وزیر یک کشور ۲۰۰ میلیونی یک مثال زنده است. اما در افغانستان در تحت حکومت پشتونیزم استعداد کش، فرزندان پشتون تحت نام امتیاز طلبی در باتلاق جهالت تشویق میشوند. این در حالیست که اشرف غنی بجای اتکا به استعداد های سر شار تمام مردم این کشور پای سربازان خارجی را می بوسد که برای مدتی دیگر هم در افغانستان بمانند تا از قدرت نظامی و مالی آنها ماشین فاشیستی خود را بچرخاند

.

Advertisements