خبر لغو دیدار سران طالبان با عمران خان( که به وسیله‌ی سازمان جاسوسی آی ایس آی به قدرت رسیده است)، یک خبر استخباراتی برای فریب اذهان عامه ی  بیخبر از بازی با کارت طالبان است.
شما خود تصور بفرمایید که لغو دیدار چند سرباز با یکی از جنرال های مقتدر در همان جزوتام نظامی را  چطور میتوان بپذیریم.
آی ایس آی هر لحظه ای که خواسته باشد، این نوکران خود ساخته را بالای انگشت ها می‌چرخاند.
طالبان سربازان نیابتی در دست پاکستان و دونر های آن کشور اند.