توریالی خاوری

استانکزی هم جاسوس سیا برآمد

براساس گزارش نیویورک تایمز استانکزی همزمان بازلمی خلیلزاد واشرف غنی احمد زی در زمان تحصیل در بیروت تحت آموزش سازمان سی آی ای آمریکا قرار گرفتند.
که حالا برقول نیویارک تایمز در پایان بازی هرسه در سه بازی اما دریک سناریو تحت رهبری سیا فعالیت می‌نمایند!!
خلیلزاد نماینده امریکا،غنی نماینده دولت،واستانکزی نماینده طالبان!!
چه عجیب دنیایی!!
همه بخاطر شکستاندن استخوان های مردم افغانستان

!!