ایالات متحده آمریکا قصد دارد با کودتا در ونزوئلا آخرین باقی‌مانده‌های استقلال در آمریکای لاتین را نابود کند

دولت آمریکا و بازوی رسانه‌ای وظیفه‌شناس آن بیش از ۲۰ سال است که به حمله بی‌رحمانه علیه دولت ونزوئلا مشغول هستند. ونزوئلا یکی از آخرین نمادهای استقلال باقی‌مانده در آمریکای لاتین است که ایالت متحده آمریکا به عنوان بخشی از سیاست‌های کاربردی کلان امپریالیستی باید آن‌را نابود سازد تا به بهترین وجه بتواند وارد نبرد غیرقابل اجتناب با قدرت‌های روسیه و چین گردد

منبع: لینکه تسایتونگ

تارنگاشت عدالت


AbbyMartin

مصاحبه‌ با روزنامه‌نگار آمریکایی خانم «اَبی مارتین»

 کودتا در ونزوئلا:

ایالات متحده آمریکا قصد دارد با کودتا در ونزوئلا آخرین باقیماندههای استقلال در آمریکای لاتین را نابود کند

س: ایالات متحده آمریکا کودتایی علیه ريیسجمهور مادورو آغاز کرده است. آیا این کودتا شکست خورده و یا «گوایدو» تنها گام نخست در راه طولانی سرنگونی مادورو است؟

hands_o_Venezelaج: دولت آمریکا و بازوی رسانهای وظیفهشناس آن بیش از ۲۰ سال است که به حمله بیرحمانه علیه دولت ونزوئلا مشغول هستند. آخرین تلاش برای کودتا به این صورت وقیح در سال ۲۰۰۲ صورت گرفت که کارشناس آقای ترامپ در امور ونزوئلا «الیوت آبرامز» عملیات مشابهی را سازماندهی کرد تا هوگو چاوز را ربوده و یک رژیم دستنشانده آمریکایی را مستقر سازد. این تلاش با شکست روبهرو شد. جالب توجه است که آمریکا هرگز کوشش نکرده تا کلیه رهبری سوسیالیستی ونزوئلا را سرنگون سازد. نیروهای اپوزیسیون بسیار متفرق و قادر به پیروزی در انتخابات نيستند، از اینرو انتخابات را تحریم میکنند و کوشش مینمایند تا به کمک ابزار غیردمکراتیک قدرت را به دست گیرند.

کودتاهای فراوانی برای رسیدن به این هدف صورت گرفت ولی قدرت مقاومت چاویسم پیشاپیش از تغییر رژیم جلوگیری به عمل آورد و تودههایی که مادورو را انتخاب کردند، ثابت نمودند که بدون مبارزه صحنه را ترک نخواهند کرد.

کودتاهای فراوانی برای رسیدن به این هدف صورت گرفت ولی قدرت مقاومت چاویسم پیشاپیش از تغییر رژیم جلوگیری به عمل آورد و تودههایی که مادورو را انتخاب کردند، ثابت نمودند که بدون مبارزه صحنه را ترک نخواهند کرد. اگر ایالات متحده کوشش کند این کودتا را با حمله نظامی بر کشور مسلط نماید، با پیآمدهای مخربی مواجه خواهد بود که احتمالاً به یک جنگ داخلی گسترده با کشته و زخمیهای فراوان خواهد انجامید.

س: به کرّات از ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا سخن میرود که مورد توجه آمریکاست. این امر تا چه حد نقش انگیزه اصلی را در سرنگونی دولت مادورو که کماکان از ملی بودن ذخایر نفتی ونزوئلا دفاع میکند، ایفا می کند؟

ج: ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر نفتی جهان است و از اینرو نفت نقش مهمی بازی میکند. ترامپ لاف میزد که چگونه نفت عراق را به دست آورده و این کشور را مجبور ساخته تا مخارج جنگی آمریکا را بپردازد. «بولتون» صریحتر سخن میگوید. او صراحتاً اعتراف کرد که نفت انگیزه اصلی کودتا بوده است. ولی طرحهایی نیز برای تسخیر بازارها در دست است که میتواند خصوصیسازیهای گستردهای را به دنبال داشته باشد. اپوزیسیون نیز خواستار آنست، به ویژه در بخشهای تأمین مسکن و فرهنگ و دیگر نهادهای خدماتی دولتی.

ونزوئلا یکی از آخرین نمادهای استقلال باقیمانده آمریکای لاتین است که ایالت متحده آمریکا به عنوان بخشی از سیاستهای کاربردی کلان امپریالیستی باید آنرا نابود سازد تا به بهترین وجه بتواند وارد نبرد غیرقابل اجتناب با قدرتهای روسیه و چین گردد.

علاوه برآن، ونزوئلا یکی از آخرین نمادهای استقلال باقیمانده آمریکای لاتین است که ایالت متحده آمریکا به عنوان بخشی از سیاستهای کاربردی کلان امپریالیستی باید آنرا نابود سازد تا به بهترین وجه بتواند وارد نبرد غیرقابل اجتناب با قدرتهای روسیه و چین گردد.

س: سیاست منطقهای ونزوئلا در آمریکای لاتین چه نقشی ایفا میکند؟ آیا این دلیل دیگری برای دخالتهای آمریکا نیست؟

ج: مقام دولتی سابق دولت بوش و مشاور امنیتی دولت کنونی «جان بولتون» به تازگی طی یک سخنرانی تحریمهای دیگری علیه کوبا و نیکاراگوئه و ونزوئلا را وعده داد و این کشورها را «ترویکای ظلم» نامید.

امپراتوری آمریکا خاورمیانه را بیثبات و ویران کرد و میخواهد دکترین مونرو و کودتاهای خونین و جوخههای مرگ را مجدداً زنده کند تا در گام بعدی آمریکای لاتین را ویران کند.

امپراتوری آمریکا خاورمیانه را بیثبات و ویران کرد و میخواهد دکترین مونرو و کودتاهای خونین و جوخههای مرگ را مجدداً زنده کند تا در گام بعدی آمریکای لاتین را ویران کند. مسأله هژمونی منطقهای و منزوی ساختن دولتهای مترقی باقیمانده است.

س: شما اخیراً با وزیر دفاع ونزوئلا مصاحبه کردید. نقش ارتش تا چه حد برای بقای سیاسی مادورو مهم است؟

ج: ارتش همیشه در جلوگیری از سقوط دولت ونزوئلا دارای نقش تعیین کنندهای بوده است. اولین تلاش برای کودتا در سال ۲۰۰۲ با شکست روبهرو شد، زیرا چاوز از حمایت مطلق ارتش برخوردار بود. مادورو نیز امروز هنوز از حمایت ارتش برخوردار است و از اینرو کودتا تاکنون موفق نبوده است.

با اینکه «خوان گوایدو» و همسرش در مقابل دوربین تلویزیون واقعاً التماس کردند که سریازان به او بپیوندند، ارتش از قبول چنین درخواستی سر باز زد. ارتش اعلام کرد که از قانون اساسی دفاع و از مادورو تا وقتی که ريیسجمهور است، حمايت خواهد کرد.

با اینکه «خوان گوایدو» و همسرش در مقابل دوربین تلویزیون واقعاً التماس کردند که سریازان به او بپیوندند، ارتش از قبول چنین درخواستی سر باز زد. ارتش اعلام کرد که از قانون اساسی دفاع و از مادورو تا وقتی که ريیسجمهور است، حمايت خواهد کرد. ارتش ونزوئلا خود را برای مقابله به حمله در مرزهای کشور آماده میکند.

س: سناتور «مارکو ربیو» یکی از پر سروصداترین سیاستمداران آمریکایی است که خواستار کودتا در ونزوئلاست. مهاجرین آمریکای لاتینی و لابی آنها چه نقشی ایفا میکنند؟

ج: مسأله لابیگری نیست، بلکه مسأله بیشتر اینجاست که چرا ایالات متحده این گروه را به عنوان شریک و همکار انتخاب کرده است. برای رهبری ایالات متحده خوب است که با جنبش مهاجرین ثروتمند همکاری کند، تا دولت های چپ را سرنگون کند. «مارکو ربیو» عضو حزب جمهوریخواه و مقامهای دولتی با گروههای اپوزیسیون تماس گرفتند و تقبل کردند سالانه ده میلیون دلار از طریق عملیات مدنی و گروههای خط اول تغییر رژیم مانند NED و USAID در اختیار این گروهها قرار دهند.

س: وضعیت نابسامان اقتصاد ونزوئلا به مراتب مورد انتقاد قرار میگیرد. معمولاً مادورو مسؤول این نابسامانی قلمداد میگردد. تا چه اندازه تقصیرها متوجه دولت است و تا چه اندازه تحریمهای آمریکا واقعاً نقش بازی میکند؟

ج: اقتصاد ونزوئلا اغلب به جرم ناتوانی سوسیالیستی مورد انتقاد قرار میگیرد، ولی مسأله اینجاست که اقتصاد ونزوئلا هنوز وسیعاً به وسيلۀ شرکت‌‌های خصوصی کنترل میشود که اغلب محصولات را تولید میکنند. گذشته از این، یک جنگ تمامعیار اقتصادی نیز در جریان است که از طرف دولت ایالات متحده آمریکا آغاز شده.

دستگاه دیپلماسی ترامپ خود را بسیار هدفمند روی تلاشی اقتصاد ونزوئلا متمرکز کرده است. تاکنون ۶۳ تحریم به اجرا درآمده است تا هر شانسی برای بهبود وضعیت اقتصادی را در نطفه خفه کند.

دستگاه دیپلماسی ترامپ خود را بسیار هدفمند روی تلاشی اقتصاد ونزوئلا متمرکز کرده است. تاکنون ۶۳ تحریم به اجرا درآمده است تا هر شانسی برای بهبود وضعیت اقتصادی را در نطفه خفه کند. تنها در سال گذشته این تحریمها ۶ میلیارد دلار به کشور لطمه زد. تحریمهای نوین ۷ میلیارد ثروت کشور را بلوکه کرد و تحریم صادرات نفتی ۱۱ میلیارد دلار از درآمد کشور خواهد کاست. این تحریمها به معنی واقعی کلام یعنی گرسنگی و مرگ. تحریمها کشتار تودهای است. ونزوئلا فارغ از دخالت و خرابکاریهای دایمی اقتصادی احتمالا قادر است کاملاً به شکل دیگری رشد و توسعه یابد.

س: برخی از کشور علناً به دفاع از مادورو پرداختند. آیا تنها این گروه کافی است تا از مادورو در مقابل ایالات متحده و همپیمانان آن محافظت کند؟

ج: یک بلوک اپوزیسیون مطمئناً مانند مورد سوریه که دخالت پوتین ایالات متحده را به عقبنشینی واداشت بسیار مهم است. کشورهای مهمی چون آفریقای جنوبی و هندوستان و چین و مکزیک از این تهاجم امپریالیستی به ونزوئلا حمایت نمیکنند.

ولی یک مسأله را نباید فراموش کرد: در آن زمان نیز بسیاری از کشورها از جنگ عراق حمایت نکردند و با این حال مقدور نشد از وقوع آن جلوگیری کرد. فکر میکنم ترامپ قادر است تهاجم خونینی به ونزوئلا را آغاز کند تا نفت کشور را تصاحب کرده و در ضمن منیت خویش را تقویت کند.

 

به خاطر مصاحبه از شما سپاسگزارم.

.