بکتاش سیاوش : پدرام با مشت به دهن یکه تازان و دزدان پارلمان زده است

بکتاش سیاوش

من هم باور داکتر پدرام نیستم. اما بگزارید چند حقیقت پدرام را بگویم. پدرام خودش را در مقابل تیغ تیز تبعیض ارگ سپرکرده!

پدرام یک ملت روشن فکر را در عقب خود دارد، نه چهارتا تروریست را او نه جنایت کرده و نه چیز زیاد خواسته نه سفیر تعین کرده و نه والی، فقط حق میخواهد. او هرگز انتحاری را در خانه خدا نگهداری نکرده بلکه برضد دهشت و انتحار بوده، او هرگز تن به معامله های سیاسی نداده بلکه با مشت به دهن یکه تازان و دزدان پارلمان زده؛ پدرام صدای عدالت است، همان عدالت که اشرف غنی برای قوم خود میخواهد نه برای دیگران، همان حق که جنبش تبسم خواست اما لگدمال شد و سرکوب اش کردند.

پدرام ارگ نشینان را فاشیست گفته آیا دروغ میگوید؟ او به نمایندگی از اکثریت سخن گفته، اگر از اکثریت سخن نمی گوید حکومت جرات کند یک دفتر توزیع شناسنامه های برقی را بیرون از کابل ببرد! پدرام نه خاک فروخته، نه کسی را کشته و نه برای از بین بردن او به عنوان یک تروریست جایزه تعین شده.

او نه رشوه گرفته و نه زمین خوار بوده او نماینده مردم ی اصیل این سرزمین است؛ مردم که شهنامه دارند و مردم که قبر هزار ساله دارند. او توسط مردم به چوکی پارلمان رسیده نه به زور حامدکرزی اما، رقیب اشرف غنی است.

عجب است وقت که رئیس جمهور، رئیس سنا، رئیس مجلس نمایندگان باجمع از وکلای هم فکر خود کلاه یک پاکستانی(منظور پشتین) را بر میکنند به رسم همزبانی شعار اکثریت خواهی می دهند و خیلی بی شرمانه حمایت میکنند، قوم پرست نیستند چه هستند؟ وقت رئیس جمهور خلاف تمام قوانین نافذه فرمان صادر میکند و دیکتاتورانه عمل میکند، فاشیست نیست چیست؟ سپاسگزاری از رهبر طالبان که هزاران خانه را در شمالی، خانهِ هزاره ها را در بامیان و ازبیک ها را به آتش کشیدند و سالها برسر مردم مظلوم پشتون بمباری کردند جنایت نیست چیست؟ مگر پدرام تروریست ها را در آغوش کشیده؟

مگر پدرام کلمه خود را غلط خوانده؟ مگر پدرام امام حسین را نواسه خداج گفته؟ مگر پدرام به روی مردم معترض گلوله باری کرده؟ مگر پدرام زندانیان تروریست ها را از زندان رها کرده؟

پدرام حق ملت را میخواهد، حق که باید گرفته شود، حق که اشرف غنی آن را نمی دهد حق ملت که یک عمر بر آنان ظلم شده نسل امروز حق میخواهد و برای گرفتن حق از هرحدِ خواهد گذشت، حکومت دیروز با انتحاری خفه کرد فردا چه می کند؟ حقیقت این است که هر قدر شمشیر تبعیض اشرف غنی تیز شود لشکر پدرام زیاد میشود.