چشم عاشق کور است!

به قدرت عظیم نامرئی انگریز و کانون توطیه های جهانی( بلدربرگ) در کشور توجه بفرمایید!

پس از هژده سال حضور، انگریزی ها  چگونه توانسته است حتا مدافعین حقوق زنان را شستشوی مغزی داده و گویا جادو کند.
انگریز پس از هژده سال با درنظر است تجارب و اندوخته های سه قرنه ی استعماری خود، توانست توسط مخالفان تروریزم و بنیادگرایی، مهر تایید بر حقانیت را بر پروژه ی اقتصادی ی طالبانی خود بزند.
چه عجب است؟
امروز همه مشتاق مذاکره و مفاهمه با طالبان شده است.
اشرفک هم بی‌قرار و از بس فریاد ناله و زاری سرداده است، آوازش تخدیر شده است.
اما در یک انکشاف تازه، خانم کوفی فعال حقوق زنان و عضو پارلمان کشور پس از نشست ماسکو، نیز به تحسین و تمجید از طالبان دست یازیده است. گویا در ترکیب هیآت نمایندگی طالبان اکثریت زنان بوده است و خانم کوفی از تعهدات این زنان متیقن به حراست از حقوق زنان در ساختار سیاسی و اجتماعی امارت اسلامی طالبان در آینده شده است.
این فعال حقوق زن چنین درفشانی کرده و فرموده است: (… طالبان برای زنان افغانستان در آینده برنامه مثبت دارند …).
خانم کوفی! بفرمایید در ولایت و زادگاه خو، در بدخشان تشریف ببرید و ببینید که طالبان برای زنان بدخشان چه راهکار های عملی را انجام داده است؟
آیا ستانکزی با سحر و جادو خانم کوفی را عاشق طالبان ساخته است؟
اما همه ی این شگرد ها در رویکرد های استخباراتی و روانشناسانه ی نیو کلونیالیزم مدرنیته ی  بلدربرگ با استفاده از تجارب عظیم انگریز ها در ابر لابراتوار کشور مان به خوبی متبلور است.ن
Advertisements