..!!شاه میرود ولی شاه قلی ها از پاچه اش محکم گرفته اند

چوناکس به ده کدخدایی کند – – کشاورز باید گدایی کند.” فردوسی


به بهانه دید گاه ضد طالبانی قرار است لشکر مزدبگیر”دفاع” ازاشغال و اشغالگری ودرضمن درزیر پوست تقویه از این نظام متعصب قبیلوی توسط همان لابی های کهنه کار دیروز وهمکاران تازه وارد شان در داخل وهم خارج ازکشور تشکیل گردد ؛ و دیده میشود به شکلی از اشکال تا آمدن سونامی درهرطرف وبه هر خس وخاشاک برای نجات خویش دست وپا می زنند وتقریبا درحال گسترش است. این افراد وابسته میخواهند ” هم خرما وهم ثواب ..” شود یعنی از یک طرف میخواهند این اشغاگری را به شکل وارونه قانونی جلوه دهند وازجانبی هم به دفاع ازهمین نظام دست نشانده مستبد مرکزی پوسیده شده که چند صده است فقط خون میریزاند واستبداد حکمفرماست به شکل بیشرمانه به دفاع برخاسته اند وسعی میورزند ادامه این نظام جنایتبار باردیگر به این مردم تحمیل کنند.
من مطمین هستم که اکنون همه چیز آشکار وآشکار تر میشود وقتی پرده ها دریده میشود ، افشاگری خود نمایان میگردد.
ازهمه جالبتر اینکه تصمیم برای خروج عساکر امریکایی در واشنگتن گرفته شده است ولی چنان تب ولرزه درکابل واروپا حکمفرماست که مپرس ، حتی بسیاری امریکایها خود موجودیت عساکر خویشرا در افغانستان به نوعی اشغال میدانند ولی آنانیکه خوردند ولمیدند وهنوزاز این رهگزر زنده اند ولمیده اند قبول ندارند ” زه نه منم ” !!
درحالیکه نماینده قصر سیاه درامور افغانستان خلیلزاد افغانتبار امریکایی درسخنرانی اخیر خود گفت :
میخواهیم از افغانستان خارج شویم چون اکثریت مردم افغانستان حضور عساکر امریکا را خوش ندارند . افغانستان « آزاد و خودمختار » شود . یعنی به آشغال پایان داده شود .. این خود مهر تاییدی بر اشغال است .
ولی تعداد سبکسرانی که وجود شان مسموم شده است واز اینطریق نفس میکشند واصلا ارزش عزت وآزادی را دیگر نمیدانند آزادی برای شان به مفهوم « شکم پر» و«کیسه پر» همراه باعیش وعشرت تبدیل شده است ؛ اصلا حاضر نیستند این واقعیت تلخ را بپزیرند

عطا صفوی.