خدایا جمله ملت مجاهد متدین ومسلمان افغانستان وهمه قبله مسلمین را از زیارت رفیق ولادیمیر الیچ لینین کبیر بی نصیب نگردان !خدایا اشتباهاتی که در ۱۹۷۹-۱۹۸۹ ودهه نود میلادی انجام دادیم به عظمت و بزرگی میدان سرخ مسکو عفو کن! که ما سخت پشیمانیم وسر به درگاه پاک استان سرخ مسکو و به زیارت لینن کبیر، رفیق استالین سر تعظیم فرو میاریم وبد کردیم دیگه نمیکنم!!! مورد عفو قرار بده که تو بی نهایت بزرگ ومهربانی!!!
سلام لینن
سلام استالین
سلام میدان سرخ
سلام بر پیشگاه بشریت رفیق مارکس

+++++++++++++++++++++++++++++

《《《《سورهِ مَسّکو 》》》》 م.س.ک.و ☆ بگو به ناشکران☆ زمانی ما مسکو را پشت در هایتان فرستادیم☆ تا شما بهره مند شوید و نسل هایتان☆ ولی شما از جمله ناشکران بودید☆ و شما فی سبیل الدالر جهاد اعلان کردید☆ و مسکو رفت☆ قسم به vodka که تلخ است و گَنگس هم میکند☆ که ما خوش نداریم ناشکران را☆ و بالای ناشکران عذاب عظیم فرستادیم☆ و هر آینه آنها خوار و زار شدند☆ و بگو برایشان ای تورپیکی☆ آنها امروز سَر خم مسکو میروند☆ با روهای سیاه☆و به تحقیق این همان مسکو است☆ که شما بالایش ناشکری کردید ☆ و تو شاهد باش ای تورپیکی☆ ما اینها را خوار و ذلیل میکنم☆ قسم به لیننِ کبیر که مسکو سخت انتقام گیرنده است☆