پایان ذلتباردوران جلاد

توریالی خاوری
حساب معکوس برای جلاد کم‌نظیرتاریخ یعنی غنی احمدزی این قصاب افغانستان آغاز یافته است.
او تمام وظایف اصلی وناتمام خود را تمام ساخت وافغانستان را زیر پای ستوران طالبی هموار ساخت.
الان غنی احمدزی در چاه که برای ملت حفر نمود خود دفن می‌گردد.
اینکه کدام سرباز افتخار تاریخی کمایی نموده وازفرار اودر میدان هوایی جلو گیری مینماید،هنوز معلوم نیست .اما هرکسی باشد شایسته مدال وزیر محمد اکبر خان خواهد بود.
اشرف غنی پسانها درک کرد که کسانی که برایش ریسمان دار می بافند حامد کرزی وحنیف اتمراند.اوتحت مشاوریت حنیف اتمر باهمه متحدین خود از جمله معاون خود جنرال دوستم به نبرد پرداخت و همه را از دست داد. بخشی اعظم فعالیت های تروریستی علیه ملت را حنیف اتمر سازماندهی کرد.
غنی احمد زی بدستور بادار پروژه طالبان جنایتکار رابسر رسانید و آنرا تا مناطق شمال گسترش داد.او خون‌های هزاران جوان نوبالغ وطن را بدستان خونین طالبان به زمین ریخت.
غنی بعد از کرزی دومین ولسمشر مراد خانی کابل است که بادشمنان وطن برای کشتار هموطنان خود دست داد .
بزرگترین دست آورد غنی احمد زی فابریکات تابوت سازی در افغانستان است.قبرکن ها میلیونر شدند وملیونر ها اختتاف گردیده و به زندان ها پوسیده شدند.
غنی احمد زی بزرگترین لشکر معتادین را در افغانستان میراث گذاشت.
یکی از بزرگترین میراث کبیر این دست نشانده جنایتکار راه اندازی جنگهای قومی در افغانستان است.
غنی احمد زی خودکامه ترین رهبر در تاریخ افغانستان بود،اوحتی برای تقرر یک ترافیک وابستگی قومی را ارجهیت داده و آنرا در صلاحیت خود حفظ نموده بود.تاسطح مدیریت ها همه تقرر به صلاحیت او قید شده بود.
حتی عملیات های نظامی در محلات بدون امر این جلاد صورت نمی گرفت که خود باعث شرایط امن برای رشد طالب گردید.
او فعلا همه اسباب سفر را آماده ساخته است.پیشبینی میشود که برای غنی احمد زی در چهار راه دهمزنگ همانجا که عمل انتحاری توسط غنی سازمان داده شد،برای برپایی جوخه آمادگی وجود دارد.اما مردم مایل است تا غنی در همان پایه ترافیکی سلف پیشین خود نجیب الله احمدزی که در تبانی باحزب اسلامی رژیم را سقوط داد آویزان گردد.
سرنوشت شوم داکتر نجیب مایهٔ عبرت زمامداران وقت قرار نگرفت وحال غنی توسط بادارامریکای اش برای طالبان تحفه داده می‌شود.گفته میشود که چنین وعده از طرف امریکای ها به طالبان صورت گرفته است.
اینست آخرین سرنوشت وسفر یک جلاد آدمکش تاریخ !!
او عبرتیست برای تاریخ افغانستان

 !!