این ویدویوی مستند عجیبی است که کرگسان، لاشخواران، فاشسیستان، مریزان  و اجیران را از وطنپرستان، ازادیخواهان و سر به کف های وطن  به خاطر آزادی، رهایی از بند استعمار  تفکیک می دارد..
Advertisements