شما “بع بع” گوسپندوارانه ی اشرف غنی را درین ویدیو بشنوید!
اشرف غنی در اولین روز زعامت خود با امضای قرارداد امنیتی با جانب امریکا، توسط قلم مزدور  ام آی سکس( حنیف اتمر) دارو ندار افغانستان را به غرب تسلیم کرد.
اکنون همانند بزغاله ها “بع بع ” می کند که گویا من چنین و چنانم!
نفرین به تو آدمک کوکیی مزدور و اجیر کمپنی های نفتی؛ که طی چهار سال و اندی؛ زعامت خویش؛ همه طالبان تروریست را از زندان ها رها ساختی، جبهات را گرم ساختی؛ 45000 هزار هموطن را به خاک و خون کشانیدی.
نفرین بر تو!!!
مرگ بر اشرف غنی!!! این خاین به وطن و مردم!!!
تاریخ این همه جنایات ترا در صفحات سیاه خود جاودانه حک نموده است. تو یکی ارز نفرین ترین اجران و نوکرانی.ن.
ویدیو
Advertisements