اکثریت قاطعی از رسانه های تصویری، آوازی و نوشتاری به پشتوانه ی ملیون دالری به فعالیت پرداخته بودند، اکنون ثمر کار خود را به مردم افغانستان ارایه میدارند:
ملا های زرخرید  و اجیر در منبر ها اهداف ددمنشانه ی غربی ها را تبلیغ و مداحی کردند.
افراطیت، تروریزم و بنیادگرایی مساوی  به حاکمیت طالبانیزم به اهتمام و کوشش انگریز- امریکا در افغانستان عملی و تحقق می پذیرد.
درین عکس یک تن از خیل کرزی به نماینگی طالبان با امریکا که هردو یکی است؛ بخاطر فریب اذهان عامه  باهم صحبت می کنند.
به قول ستیو کیول نویسنده ی شهیر امریکای،  در سال های نزده هشتاد، فامیل کرزی مجموعن توسط آی ایس آی استخدام شده بودند.
الان چنین به نظر می رسد که نیتنها فامیل کرزی؛ بل همه خیل کرزی اجیر و مزدور بوده اند.ن