مردم!!! راه سومی وجود ندارد!!!

نره گاو های انگریز جان گرفته است

آرایش شرعی نه در قرآن است و نه در حدیث نبوی و نه در روایت های ملا لندی ها.
اما لشکر نیابتی پاکستان یا پروژه انگریز  در شریعت طالبانی خویش این چنین احکام را زیر نام شریعت اسلامی جا داده اند.
طالبان در غزنی اعلام کرده اند که بردن عروس به آرایشگاه ممنوع است.
در واقع این طرز دید ارتجاع سیاه به حمایت و پشتیبانی غرب است که برای حضور و حاکمیت سیاه طالبان در کشور  مان دارد تحقق می پذیرد.
این غرب است که مردم ما را به اسارت ارتجاع سیاه بین‌الملل کشانیده و شرایط کشور مان را بیشتر از پیش برای غارت و تاراج آماده می سازند.
مردم !!!
این همه آغاز کار است.
یا قبولی زنجیر های سیاه اسارت در گردن و دست و پا؛ و یا جنگ بر ضد طالبان تروریست!!!
همه یک شوید!!!
راه سومی وجود ندارد!!!