یخ های سرولشمرتازه آب شد

توریالی خاوری
ولسمشرمرادخانی کابل اشرف غنی احمد زی در جریان سخنرانی اش برای مردم افغانستان در رابطه با مذاکرات صلح با طالبان گفت:اشتباه صلح داکتر نجیب که به فاجعه انجامید ،نباید تکرار شود!!
غنی تازه که از پنجره های کاخ نگاه میکند چشمان اشکبارش به پایه دار داکتر نجیب الله به چهار راهی آریانا خیره شده وهمان تصویر داکتر نجیب که در حلقه دار چرخ میزند،مزاج او را خراب میسازد.
غنی میداند که امریکای ها وپاکستانی ها برای او تناب آماده ساخته اند.
اوتازه متوجه شده است که چه جنایت هولناکی تاکنون انجام داده وبابرادرخوانی طالبان،پای آنها را تادم درب قصر خود کشانیده است.
حال ازدست رفتن زندگی،از دست رفتن تاج و تخت،آرگاه وبارگاه همه نزدچشمان خون آلود این جنایتکار تاریخ دور زده واز اشتباهات ملل متحد وتضمین صلح گپ میزند.
اینجا شرط نه تنها برتاج وتخت ولمشر مرادخانی کابل است ،بلکه یک سرزمین بنام افغانستان ویک ملت بنام ملت افغانستان درین شرط نامه تسلیمی برای پاکستان قید شده است ودر خط مقدم آن چوکی اشرف غنی قرار داده شده است.این چوکی شکسته حال در پیشاپیش این خط سیل قرارگرفته وعنقریب این سیل مدحش او را به دریای گنگا کشانیده ودر عذاب تاریخی فرو می‌برد!
اینراگویند سیاست مدار پیش پابین وعاقبت نیندیش که مثل داکتر نجیب شیفته مناسبات تباری شد،اما درک نکرد که طالبان به تبار پاکستانی ها متعلق است وبه ماربطی ندارند ودشمن تاریخی مااند!!