!!!…کارت عضویت امارت اسلامی طالبانی

سالهای قبل از زبان دوستان وهموطنان خویش بار ها حکایتی شنیده بودم درمورد اینکه زمانیکه آمد آمد مجاهدین به شهر درزمان حکومت داکتر نجیب دیگر قطعی شده بود و آ ژیر های خطردرهمه جاه به صدا درآمده بود وبرای تعدادی هم نغاره خوشبختبی کوبیده شده بودو بخاطر گویا قدم های مبارک اینها به شهر لحظه شماری مینمودند وتعدادی هم دریک وضعیت خوف و بی سرنوشتی به سر میبردند که بلاخره چه خواهد شد ؟؟… وهمه درحیرت بودند.
دوستان قصه میکردند که یک تعداد باشنده ها کشوروخصوصآ همشهریان شهر کابل که به هیچ حزب وسازمان سیاسی وابسته نبودند درپی دریافت کارت های این احزاب و تنظیم برآمده بودند و میخواستند از طریقی این کارت را دروقت ضرورت با خود داشته باشند ، دیده شده است تعدادی از روشنفگران ؛ حتی احزاب وسازمان های چپی ه آنزمان هم در صدد دریافت این کارت برآمده بودند ؛ به گفته این دوستان وضعیت بجای رسیده بود که درکیسه بعضی ها تا چهار کارت از تنظیم های مختلف را باخود داشتند .
وضعیت موجود حکایت ازتکرار تاریخ تکرار دارد ، زیرا از آنجاییکه از یک طرف گویا زنگ خطر خروج قوایی امریکایی ها گویا به صدا درآمده است وازطرفی هم غرش قدمان ناپاک طالب به شهر ها نزدیک میشود ,وهر روز دهل ونغاره اش توسط این رژیم به شکلی از اشکال ونیز توسط خلیلزاد افغانتبار امریکایی کوبیده مبشود. بقول معروف :” ” ترس هم برادر مرگ است ”
واقعا اگر این وضعیت نا امید کننده وگنگ ادامه یابد ؛ ترسم از اینست که نشود خدایی ناخواسته اینبار باز شهروندان کشور بخاطر آینده نامعلوم و ترس از وحشت طالب مجبور به گرفتن کارت امارت طالبانی شوند ، ولی یک چیز دقیق است آن رده های بالا که از وضعیت خبر دارند واگر چنین باشد… باور دارم و آن تعداد اتنوکرات ؛ لشکر معاونین کاندیدان ریاست جمهوری با تمامی وابستگان شان وخصوصا یک تعداد افراد دیگر که از نام جهاد استفاده کردند وجیب را بنام غنیمت اسلامی پر کرده اند یقینا بخاطرحفظ اندوخت سرمایه خویش قبلها کارت عضویت طالب را دریافته اند وچاره خودرا نموده اند ، وقتی بقیه مردم ساده دل وصادق خبر شوند که رهبران شان همه طالب هستند درآنوقت خیلی ناوقت شده است.؛ ممکن است که حرفی نه درمورد مقاومت ونه هم درمورد دموکراسی , حقوق بشر ؛ حقوق زن را شما از بان شان خواهید شنید واین سیاسیون یکباره به فابریکه طالب سازی تبدیل خواهند شد وبقیه را هم به ماتم خواهند نشست.
ویاد مان نرود اگر شیطان دهل را سرچپه بزند وطالب یکجا با این رژیم موجود حاکمیت را در دست بگیرند ، در آنصورت آن طلب دیروزی نخواهد ؛ زیرا اینبار ازبنیاد تمام هستی ( هویت ؛ زبان ؛ فرهنگ ؛ تاریخ ات….) را نابود خواهد نمود.

Advertisements