باتغیر کپتان تیم هرگز قواعد بنیادی بازی تغیر نخواهد نمود

« تفاوت را فقط میتوان در رنگ وهیکل فزیکی گرکان درنده دید ، نه درخصوصیات واصلیت درندگی شان »
هموطنان عزیز! قرار نیست بازیگران اصلی این میدان های بازی باتغیر دادن کیپتان نیزاصولنامه اصلی بازی را تغیر بدهند ویا آنرا نادیده بگیرند ، ولی ممکن است برای فریب اذهان مردم به روش ها وتاکتیک های موقتی دست بزنند ؛ اما این نه کل ماجرا است ونه هم تعین کننده است. یعنی رنگ تاریک و سیاه همان رنگ سیاه است…. ولی بدبختانه من وتو برای هیچ هنوز درمورد ترکیب ومشخصات این رنگ سیاه مصروف هستیم وگاهی هم باهم درمخالفت قرار میگیریم.. ؛ درحالیکه هرچه برایش سوژه بدهیم بلاخره این همان رنگ سیاه ایست .
اگر به گزشته چنده صده اخیر این کشور حتی نظر اجمالی بیانداریم ؛ درمیابیم که اصول بازی درمیدان سیاست وحاکمیت در این کشورهرگز تغیر نکرده است ، فقط کوشش نموده اند از نظر تاکتیکی کپتان تیم را تغییر بدهند و بنیاد اصلی تمامی کپتان ها هم بر اساس اصولنامه و قواعد وپیروی از مکتب کلاسیک بجامانده پیشتازان ونظریه پردازان چون طرزی ، نادری ومومندی … را تشکیل میدهد. در اینصورت تغییر در چهره‌های کپتان به معنی تغییر قواعد بازی نبوده و نیست بقول معروف چه احمد باشد و چه هم محمود وچه هم کس دیگری…فقط تغیرات جزیی را دربرخورد های ظاهرا فریبنده میتوان دریافت واین شباهت کامل به این دارد که دشمن ذریعه شمشیر سر تان ازتن تان جدا میکند ویا هم مرمی بی صدا را روانه قلب تان مینماید.
بنآ در میدان سیاست ووضعیت فعلی درتغیر کیپتان چه این حامد کرزی ویا اتمر باشد وچه هم غنی احمد زی ویاهم گلب الدین حکمتیار …؛ زیرا اینها همه دارایی یک دیدگاه اند وبه قواعد اسارت وجنایت بلد اند و درحاکمیت همچون کیپتان گماشته ویا توظیف شده اند و بقیه دیگر چون عبدالله – قانونی – عطا محمد نور– خلیلی – دوستم – محققق- بسم الله – دین محمد – برمک – اسماعیل – امرالله – امان الله گزر …. سربازان احتیاطی ویانیروی ذخیره شده خریده شده ای اند که همه وقت درصحنه حاضر اند و دروقت ضرورت وآنهم موسمی اینها راوارد میدان بازی میکنند وبعد از اجرایی وظیفه آنهم دیکته شده درمقابل مزد ناچیز دوباره به موقف اصلی خویش یعنی طبق معمول به طاعات وعبادات خوبش بر میگردند بس همین .
هموطن عزیز!
مشکل اصلی من وشما فقط اینست ؛ که نمیخواهیم وحاضر نیستیم اندکی به گزشته وحال بادقت نگاه کنیم و به شگل خیلی ساده و سبکسرانه وبدون درنظر داشت حد اقل پندی از تاریخ گزشته میخواهیم دربین گرگان درنده تفاوتی قایل شویم ؛ زیرا تعدادی ممکن است دچار مشکل ذهن فراموشی شده باشند.
سوال اساسی اینست آیا حقایق تلخ کتاب رابرت گیتس درباره فرد مکاری چون کرزی وقتل های زنجیره را فراموش کرده ایید؟ آیا جنایت قصاب کابل از یادتان رفته است؟ آیا قتل های مرموز وپلان شده جوانان رستاخیز ؛ تبسم درنزد چشمان تان در روز روشن … توسط شورایی امنیت از یاد تان رفته است ؟ آیا تعصب وتفاوق طلبی یک شیونیست با تفکر قبیلوی اشرف غنی احمدزی را که فریاد میکشد که اکنون دردش تا استخوان رسیده است را نمیدانید؟؟؟؟ و؟؟؟ درحلیکه برای من وتو چه فرق میکند که این گرگان گرسنه چه وقت وچه زمانی وبرای دریدن وجود من وتو از کدام نقطه وجود مان را میدرند ومیبلعند .؟ برای من شما چه فرق میکند که ابتدا ازشما ویا بعدا هم یکی از اعضایی خانواده آغاز میکنند ؟؛ درصورتیکه یک به یک لحظه بعد نوبت طعمه گرگان هستیم…
وبلاخره برای من وشما چه فرق میکند که چه کسی از بین این سیه دلان این کلی میراثی را صاحب میشوند؟
ازشما هموطنان عزیز که اصالت تاریخی خودرا درک میکنند و دقیقآ میدانید که بلاخره ما به آخر خط رسیده اییم وادامه این وضعیت مطمینا تباهی خواهد بود ، بنآ خواهشمندیم هرچه ذودتر با این مزدبگیران موسمی ومعامله گران شرفباخته کاملا قطع روابط نمایید ، ویاد تان باشد که به هیچ وجهه نباید دربین این گرگان درنده تفاوتی بگزارید. زیرا تفکر قبیلوی اینها بشکل زنجیرباهم بسته شده است ومسند حاکمیت وقدرت را به آسانی رها نمیکنند.
بنآ بادرک شرایط موجود برای رهایی از ستم وبنایی عدالت انسانی به تفکر آزادگان به دور شعار ” آزادی ، امنیت وعدالت ” بپیوندید وصف آرایی نمایید وزمان را از دست ندهید.
با عرض حرمت / دکتر عطا صفوی/