چهره های شرمسار وپرماجرا در حزب آبادی

نثاراحمد شیرزی ریس منتخب شورای کشوری حزب ملی ترقی مردم افغانستان مقیم دهلی نو هندوستان

سلیمان کامجو که اکنون در هئیت رهبری و هرکاره حزب نامنهاد آبادی  ،یاحزب ملی ترقی مردم افغانستان و بازوی راست خواجه محمد داود راووش است ، این شخص زمانی منشی ناحیه پنجم حزبی شهر کابل بود که با استفاده از موقف حزبی دیکتاتورانه مردم بیطرف را بدفتر میخواست وبا نمایش تفنگچه انها را تهدید میکرد تا عضویت حزب را بپذیرند وبا پر سونل تحت امرش در ناحیه برخورد ناسالم و دیکتاتورانه داشت تا اینکه بجرم تجاوز جنسی وضعف اخلاق ذریعه وطندارش ظهور رزمجو که منشی حزبی شهر کابل بود،بلفعل دستگیر و مجازات حزبی شد واز حزب اخراج وبه عسکری سوق گردید .
با سقوط حاکمیت دموکراتیک ، سلیمان کامجو به پشاور پاکستان مهاجر شد ودر کارخانو دوکان چینی فروشی داشت وبا سازمان استخبارات پاکستان isi رابطه برقرار کرد ودرخدمت قرار گرفت ورفقای که تازه مهاجر میشدند انها را تشویق به احذ کارت سازمان جاسوسی پاکستان میکرد.او‌در سازمان مخفی حزب دموکراتیک خلق نیز نفوذ نموده بود اما رفقا که از فعالیت او در سازمان آی آس آی آگاه شدند،اورا باردوم ازحزب اخراج ساختند.

بعدآ سلیمان کامجو در وزارت اقوام وقبایل سکرتر مقام وزیر شد. وظیفه اش فقط جمع آوری روسپی ها برای عیاشی مقام بود که بگفته یکی از رفقا تا اکنون نیز درآن وزارت بد نامی اش بحیث دلال مقام یاد پرسونل آن وزارت است.به افتخار همان فعالیت روسپی گری بود که چند روز پیش سلیمان کامجو بدون توجه به مقام وسیاست حزب ساختمانی آبادی از همان بادار خود که حالا باز تازه در مقام وزارت تکیه کرده است،بیشرمانه در برابر اعلامیه حقوق بشر ملل متحد  به دفاع از او برخاست.
اکنون سالهاست سلیمان کامجو هم رکاب ویار نزدیک  خواجه داود راووش در هیت رهبری حزب مصروف دسیسه سازی میباشد،
سلیمان کامجو روابط محکم با افراد کلیدی گلبدین وقوماندانان اشرار دارد .
قرار حکایت یکی از رفقا در ولایت غور و دایکندی رفقا  خالق حسینی ومصطفی غوری با تلاش های شباروزی حدود 1600 رفیق را منسجم نموده بودند وقتی به دفتر مرکزی مراجعه مینمایند در اولین برخورد سلیمان کامجودریک برخورد تعصب آمیز ودیکتاتورانه از انها طلب حق العضویت اعضای حزب را مینمایند وبه رفیق خالق حسینی ومصطفی غوری حکم میکند در صورتیکه حق العضویت 1600 نفر را پر داخت نکنند از دفتر خارج شوند وعضویت شان پذیرفته نمیشود در حالیکه ان دو رفیق با صداقت کامل در غور و دایکندی دفتر ایجاد نموده بودند رفقا را منسجم ساخته بودند ودر ضمن کسی حق العضویت نپرداخته بود مایوس میشوند ومجبورآ از دفتر مرکزی خارج میشوند که باعث دلسردی جمع بزرگ از رفقا درغور ودایکندی میشود وانها هرگونه تماس با مرکز را قطع میکنند .
ـــ  در ولایت غزنی یکی از رفقا یک نمره زمین  به دفتر شورای ولایتی غزنی اعانه میدهد که در انوقت رفیق سیدرضی علوی یک جوان با استعداد ریس شورای غزنی بود وسلیمان کامجو به غزنی سفر میکند ودر یک پلان طرح شده با راووش بخاطر سبوتاژ وبدست آوردن نمره زمین با رفیق علوی ریس شورای غزنی برخورد فزیکی میکند وآن رفیق فعال وجوان پر تلاش را برکنار ودرعوض شخص مورد اعتماد خودرا کامجو مقرر میکند به این وسیله شورای غزنی نیز سبوتاژ میشود .
ـــ  سلیمان کامجو و داود راووش باشورای بامیان نیز برخورد تعصب آمیز وفریبکارنه میکنند وآن شورا را نیز سبوتاژ میکنند واکنون شورای بامیان نیز روابط شانرا با دفتر مرکزی قطع نموده اند ودلسرد هستند.

به اساس گزارشات موثق چند  سال قبل رفقای شورای مرکزی یک بخش وسیع از جوانان رااز سراسرکشوربه کابل فراخوانده بودند تاسازمان جوانان افغانستان را افتتاح نمایند اما سلیمان کامجو در روز افتتاح سازمان دست به خیانت تاریخی زدودر یک دسیسه طراحی شده همه دست آورد ها را نابود ساخت ودر همان روز این محفل را سبوتاژ کرد.
سلیمان کامجو نه تنها در داخل حزب ووظایف رسمی بلکه در زنده گی شخصی نیز بدنامی های زیادی دارد ، یقین دارم تعداد زیادی رفقا از طلاق گرفتن یکی از خانم هایش بلقیس ارزاق در جریان هستند که لازم به توضیح بیشتر نمیبینم .
بنآ آیا موجودیت چنین شخص فاسد که دست کم از خواجه داود راووش نیست در یک حزب مترقی لازم است انهم در جمله هیت رهبری وهمه کاره باشد؟ آیا موجودیت چنین اشخاص باعث عدم پیشرفت  وشرمساری حزب نیست ، پس باید اعضای دارالانشای حزب برای اخراج این شخص بدنام وجاسوس شناخته شده آی آس آی پاکستان اقدام جدی نمایند.درغیر آن هرروز رفقای حزبی بخاطر شیطنت این جاسوس خائن حزب را ترک خواهد گفت.
باآشکار شدن کلاهبرداری های داودراووش من ماه ها با ارسال کزارش ها تلاش نمودم تا مطابق موازین حزبی موضوع را ازطریق دفترمرکزی حل نمایم هرقدر گزارش ارسال نمودم توسط داود راووش و کامجو پنهان شد وبه سهم اعضا دارالانشا رسانیده نشد بالاخره مجبور شدم تا تمام جریان را از طریق فضای مجازی نشر کنم که درنتیجه سلیمان کامجو ضمن تماس تیلفونی ذریعه وایبر در دفاع از شریک جرم ویار خود داود راووش برخاست با تکیه برارتباطات با isi ،اشرار ومافیا  ومرا تهدید به خاموشی وحتی تهدید به کشتن در هند نمود . مگر من بدون ترس همچویک انقلابی به میدان ایستادم ومبارزه نمودم ودرنتیجه مبارزه من چهره های این باند اختاپوت وکارنامه های شرمسار شان یکی پی دیگر افشا شد.
ــــ    چهره منفور دیگری این باند اختاپوت خواجه اسد محسن زاده است ،
درحالیکه در نتیجه فعالیت همگانی رفقا در اروپا  و تصویب طرزالعمل جدید شورای اروپا پوز باند خواجه داود راووش و نوراحمد نور در شورای اروپا چون ولی زیارمل ، حنیف ضرابی ، داود کرنزی ،اسد محسن زاده وچند دلقک دیگرش  به خاک مالیده شد آواز استعفای خواجه  اسد محسن زاده که مسوول سایت بامداد بود بلند شد ، اسد محسن زاده شخصی که به هدایت نوراحمد نور از سایت بامداد تمام تصاویر رفیق کارمل بزرگ را حذف نمود، مقالات در مورد رفیق کارمل بزرگ را حذف نمود وهر رفیقی که راجع به رفیق کارمل مطلبی میخواست نشر کند مانع میشد ، اکنون که زمان رسوایی این تیم اختاپوت فرا رسیده ،در حالیکه عضویت شورای اروپا را داشت خلاف نورم حزبی، استعفای خودرا به دفتر مرکزی ارسال داشته و خود نشاندهنده دست وپاچه شدن این دلقک ها میباشد.یعنی اسد محسن زاده جای استنجا را غلط کرد و به دهن خود استنجا زد.او عوض صدور استعفا به شورای اروپایی به شورای مرکزی  وبه شخص خواجه راوش وکامجو  عارض شد واستعفای خود را صادر کرد.اساسأ محسن زاده این مریض روانی باید به خاطر بی کفایتی که سایت بامداد را به حجره مسجد تبدیل ساخته بود وپسمانده ترین سایت در جهان بود،مجازات میشد ،سبکدوش ساخته میشد اما برعکس علیه پسررفیق کارمل عزیز غوغا برپا کرد و به تحریک گروه نور دست به کمپاین فیسبوکی زد و به منفور ترین چهره نابکار ومزدور صفت شهره آفاق گردید.
ــــ  رفقای عزیز باصدور طرزالعمل جدید شورای اروپا وشکست ننگین الحاج خواجه محمد داود راووش در انتخابات پارلمانی  ، وافشای کلاهبرداری هایش دیگر داروازه های امید راووش وتیم اختاپوتی اش مسدود گردیده و راووش با استفاده از چینل های روابط نامشروع، پاسپورت سیاسی تهیه نموده و در صدد فرار به کانادا نزد فاملش است ،راوش باید بخاطر اینکه به لته حیض حزب تبدیل شده است وبخاطر خیانت هایش از حزب اخراج شده وبعدا او می‌تواند سفر کانادا را در پیش گیرد.
اما رسالت ایمانی ووجدانی هر عضو حزب بخصوص دارلاانشای حزب است تا با ارسال مکتوب به لوی سارنوالی تقاضای ممنوع الخروجی داود راووش را تا تصفیه حساب های حق العضویت ها وچگونگی ایجاد تلویزیون بهار ووصول مبلغ 31500 دالر امریکایی که با فریبکاری وهدایت داود راووش از من در تلویزیون بهار مصرف شده تصفیه نمایند زیرا من در دیارغربت دراثر کلاهبرداری وفریبکاری های راووش بامشکلات شدید اقتصادی مواجه هستم .

رفقا باید ازسوی دیگر در نجات ارزش های حزب با مسوولیت جدی برخورد نمایند و همچنان برای نامگذاری مجدد حزب با درنظر داشت ارزش های آن توجه جدی مبذول گردد. حال زمان آن فرا رسیده تا همگان بخاطر رهایی حزب از چنگال گروه اختاپوت نور احمد نور چه در داخل افغانستان وچه دراروپا به پاخیزند،نگذارند تا حزب در چنگال این عناصر خودکامه وفاسد وفرکسیون باز متلاشی گردد.

دارالنشاء حزب باید رهبری امور را دردست گرفته ومتحدانه در برابر تیم فاسد وتاریخ زده نوراحمد نور ایستادگی نمایند وحزب را نجات دهند.

البته شورای کشوری هند با ترکیب تمام تشلیلات حزبی از داعیه شما رفقا دفاع خواهد کرد!

حزب به یک تکانه نو ضرورت دارد ،همه به پیش!!

نثاراحمد شیرزی ریس منتخب شورای کشوری حزب ملی ترقی مردم افغانستان مقیم دهلی نو هندوستان

22  .  01 . 2019