تکت انتخاباتی حکمتیار بحیث کاندیدای آی اس آی باطل اعلام شود
هارون امیرزاده
در میان تکت های غیر قانونی و ضد منافع افغانستان یکی هم تکت انتخاباتی گلبدین حکمتیار ” لته حیض” تروریزم است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به دلایل و مدارک غیر قابل انکار تکت حکمتیار را باید باطل اعلام کند.
۱) گلبدین بحیث کاندیدای ” لوی پاکستان” در بازی انتخابات افغانستان بحساب می آید. او با صراحت طرفدار ادغام افغانستان به پاکستان است.
۲) گلبدین بیش از نیم سده است که دست پرورده استخبارات پاکستان است و پاسپورت پاکستانی دارد. مطابق به قانونی اساسی افغانستان باید تابعیت کشور بیگانه باید طرد شود.
۳) گلبدین هنوز با افتخار از انتحار، انفجار تروریستان تحت نام استشهاد حمایت می کند.
۴) گلبدین هنوز خلع سلاح نشده و تشکیلات نظامی و شبکه های تروریستی او در سراسر کشور فعال است و هر روز در همدستی با طالبان و داعش جان هزاران انسان را می گیرند. بگونه مثال گروه های تروریستی او در بغلان مرکزی، قندوز، تخار، لغمان و کنر در کنار طالبان به صد ها جنایت دست می زنند.
۵) گلبدین با نفرت پراگنی قومی و عقده گشایی ها امنیت و وحدت اجتماعی افغانستان را بخطر می اندازد.
آیا چنین اهریمنی می تواند از لحاظ قانونی در انتخابات بحیث کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان اشتراک کند؟