توافق میان سه “افغان اصیل” در قطر

هارون امیرزاده

جنگ قدرت میان طالبان و دولت پشتون محور افغانستان یک پدیده نو نیست. جنگ میان قبیلوی قرنهاست که میان درانی و غلجایی جریان دارد. اما در جنگ طالبان و دولت کابل قدرت های منطقوی و غربی نیز اشتراک دارند. کشور های ذیدخل از پاکستان گرفته تا امریکا، روسیه، ایران، چین، ترکیه، قطر، عربستان و امارات متحده عربی وارد گفتگوهای مستقیم با طالبان شده اند. اما دولت کابل ناراض است و می گوید مذاکرات باید ” بین الافغانی” باشد.
واقعیت اینست که در بازی تحت نام مذاکرات صلح در این و آن کشور سه افغان اصیل در زیر چتر پشتونولی باهم حرف می زنند، ولی افغان ارگ کابل از معادله خارج ساخته شده است. این در حالیست که، هیچ بیگانه ای در آن حضور ندارد و این افغانهای متخاصم اند که بر سر قدرت میان خود چانه می زنند.
این افغانهای اصیل عبارت اند از:

افغان اول: عمران خان. او نه تنها افغان اصیل است، بلکه طالب پرست تر از کرزی و غنی است. او حتا به افتخار خود را” طالب خان” می نامد.
مهمتر از همه کلید جنگ و صلح افغانستان در دست عمران خان بابای اوغان های “لر و بر” قرار دارد. آیا عمران خان اوغان اصیل نیست؟ پس نگرانی در چیست؟
افغان دوم: خلیلزاد افغان لغمانی الاصل God father طالبان در کاخ سفید است. او نماینده بزرگترین ابر قدرت جهان و کلید سر نوشت هر افغان در دست او است از ارگ گرفته تا کوه های سلیمان. مگر چنین نیست؟ مگر نگرانی در چیست؟
لشکر افغان: طالبان بحیث فرزندان و لشکر آرمانهای لر و بر افغان های اصیل اند و در محور بازی و ابزار بازی قرار دارند. در هر ماه در پایتخت یک کشور از پیکنگ، مسکو و تهران گرفته تا قطر، امارات، جده، تاشکند، انقره و اندونزیا مصروف مهمانی و عیاشی اند. مگر چنین نیست؟
افغان ارگ: اشرف غنی و کرزی دو عاشق اصلی طالبان که نقش کلیدی در تقویت و مشروعیت بخشیدن طالبان در سطح جهانی دارند، حضور مستقیم در گفتگوها با طالبان ندارند. این در حالیست که کاکای سالخورده غنی بحیث قاصد غنی در حاشیه هر مذاکرات خود را می رساند. مگر چنین نیست؟
مگر تنها کرزی و غنی و گلبدین افغان اند؟ پس افغان یعنی چه؟
به نظر می رسد که در مذاکرات قطر سه افغان اصیل یعنی افغان پاکستانی در تحت رهبری عمران خان، افغان امریکایی یعنی خلیلزاد و طالبان به توافق رسیده اند که نیروهای غربی کلید ارگ را از افغان ارگ گرفته به شورای کویته در تحت رهبری عمران خان، برادر ارشد افغانهای” لر و بر” تسلیم نموده خود از باتلاق افغانستان خارج شوند.