کی نیست که گلبدین حکمتیار قصاب کابلیان را نشناسد و با نام و کارکردهای زشت و خشن وی آشنایی نداشته باشد.
تاریخ معاصر افغانستان خونریزی ها راکت پراگنی ها و قتل های عام او را برای همیشه در حافظه خود نگه داشته و نسل های بعدی به نام و اعمال او نفرین خواهند فرستاد .
گلبدین با وحشیانه ترین روش ها هزاران جوان ، معلم ، استادان فاکولته ، داکتران، زنان ، دختران سربازان و افسران و اکثریت روشنفکران افغانستان را به قتل رسانیده و قاتل درجه یک مردم افغانستان محسوب می شود .
راکت پراگنی های وی بر منازل مردم بیدفاع کابل در زمان جنگ های تنظمی بین اشرارمجاهدین در شهر کابل هنوز در ذهن و خاطره های مردم کابل باقیست

.
وی در آن روز های سخت و دشوار روزانه اضافتر از دو هزار راکت های سکر را به شهر کابل پرتاپ میکرد و چنان کشتاری را به راه انداخته بود که مردم حتی فرصت و مکانی برای دفن اجساد عزیزان شان پیدا نمی توانستند و ناچار میبودند که شهیدان خود را در صحن حویلی ها و یا هم در اتاق های منازل خویش دفن کنند
افراد سفاک او در مسیر کابل – جلال آباد و پاکستان همه افراد تحصیل کرده را دستگیر و به نام کافر و کمونیست تیرباران میکردند
هر چند دیگرانی که خود را کاندید ریاست جمهوری افغانستان نموده اند نیز کمتر از او سابقه جنایت و قطاطریقی نداشته و به نحوی در سیه روزی مردم افغانستان شریک اند اما جنایات گلبدین سنگینتر و اندوهبارتر از دیگران است
.

گلبدین از سال های دور ، از ایام جوانی تا ایندم تشنه قدرت بوده و از هیچ روش و وسیله ای غیر انسانی از مزدوری و جاسوسی برای اسراییل و اعراب جاهل تا نوکری برای آی اس آی و آرزوی ادغام بدون قید و شرط افغانستان با پاکستان به مثابه صوبه پنجم آنکشور دریغ نورزیده است
قومپرستی سمت پرستی قدرت طلبی و حس خودخواهیهای بی معنی گلبدین است که پای او را اینبار به بازار مسخره ی انتخابات ریاست جمهوری کشانیده بیخبر ازینکه ستاره اقبال او سالها قبل سقوط نموده و آرمان های امیر شدن افغانستان را یکجا با خود بگور خواهد برد . با حرمت
خلیل دلارام