اشرف غنی آژیر دوزخ را به صدا در آورد
توریالی خاوری
امروز باردیگر آژیردوزخ ودوزخیان جنایتکار وخونخوار به سرکردگی مشهورترین جنایتکار تاریخ یعنی اشرف غنی احمدزی به صدا درآمد.
امروز پیام غم،پیام جنایت وبربریت وآدم کشی ،وفساد وچپاول،فقرودرماندگی،جنگهای قومی وطالب پروری وداعش پروری برای مردم زخم زده افغانستان صادر گردید.
امروز باردیگر سرجنایتکار تاریخ که در یک سمت آن برده گوش به فرمان ارگ سرور دانش ودر سمت دیگر آن جاسوس کارکشته ودست پرورده سی آی ای یعنی امرالله صالح که در یک تکت انتخاباتی آرایش یافته بودند، رسمأ واردکارزار انتخابات ریاست جمهوری شد.
دوران اشرف غنی احمد زی در تاریخ افغانستان دوران خون،جنایت ،آدم کشی،فساد،بی نظمی،وطالب پروری وداعش پروری است .
این چهره خوانخوار تا کنون بیش از ۳۰ هزار افسر و سرباز رزمنده وطن را به خاک وخون کشانیده صد ها هزار هموطن عزیز مانرا نابود ساخته وحدود ۷۰ درصد اراضی افغانستان را برای برادران طالب خودواگذار گردید.
او سعی نمود تا باردیگر در چهره یک شعبده باز مکار ظاهر شده ومردم افغانستان را بفریبد تا باردیگر نقش یک قبر کن را در انتخابات بعدی افغانستان بازی نماید.
امرالله صالح که سالها قبل در دانشگاه سی آی ای کورس جاسوسی را در آمریکا فراگرفته است،بگونه تلاش نمود تا درصحبت های عوام‌فریبانه خود ،برجنایت اشرف غنی خاک پاشیده وبا وعده های توخالی ودروغین که کاملا با سیاست رژیم وآمریکا بیگانه است، مردم افغانستان را باردیگر به امید های کاذب گره زده ودر نهایت توسط ماشین کشتار غنی احمدزی این وایسرای امریکا درکابل، نابود نماید.
آری سطح ستمگری وانحصارگری غنی احمد زی در برابر پرقدرت ترین مهره افغانستان یعنی جنرال دوستم وده ها وزیر نامنهاد دیگر به نمایش گذاشته شد.این امرالله صالح که در تملق شهره آفاق است،چگونه معجزه خواهد کرد تا رگه های خون را از جبین غنی جنایتکار ،فاسد ونژادپرست پاک نماید،وسیاست مستقل را اتخاذ نماید؟آیا خواهد توانست عادت گژدم را تغییر دهد؟
مردم خوب میدانند که امرالله صالح این باشه سردست امریکا،به جز اعلان چند فرمان توخالی ویک لیست پادر هوا وبرخی کاغذ پرانی های تبلیغاتی وکمپاینی کدام کاربزرگی را هنگام تصدی وزارت داخل به انجام نرسانیده است تا بتواند پوششی برای جنایت غنی گردیده و دریچه امیدی برای مردم افغانستان باز نماید.
باور کامل دارم که اینبار مردم افغانستان به این شعار های توخالی این آزموده شدگان خونخوار وجنایتکار فریب نخواهند خورد.
مردم افغانستان، خواستار به دادگاه کشیدن ومحاکمه صریح این جنایتکاران تاریخ اند!!