“سرداران پنجشیر” در تکت اهریمنان چه می کنند؟

جامعه تاجیک که نقش کلیدی و تاریخ ساز در تحولات نیم سده اخیر از زمان سقوط نظام شاهی بدین طرف بازی کرده اند و بزرگترین نبرد های تاریخ ساز با ارتش شوروی و تروریزم بین المللی را در کوه پایه های هندوکش انجام داده اند، سلسله مراتب قدرت تحمیلی قبیلوی را شکستاندند. ولی تمامیت خواهان بازور آمریکایی ها و ضعف رهبران منسوب به تاجیک، هزاره و ازبیک دوباره سلسله خانمانسوز مراتب قدرت را در ۱۸ سال اخیر زنده ساختند. چنانچه در لویه جرگه قانون اساسی ۲۰۰۳/۲۰۰۴ در نظام سیاسی متمرکز ریاستی مقام معاونیت اول و دوم برای “ولسمشر” پشتون محور برای شهروندان درجه دوم و سوم در نظر گرفته شده است.
برای جامعه تاجیک مقام معاونیت یک مقام تحقیر آمیز و کشنده است. چنانچه در ۱۸ سال اخیر معاونیت اول مارشال فهیم و ضیامسعود باعث زوال تاجیک ها از صحنه سیاست افغانستان شد.
در انتخابات ۲۰۱۹ جنگ قدرت در میان یک حلقه از مدعیان نمایندگان جامعه تاجیک در پنجشیر بشدت جریان دارد. این در حالیست که کابوس امارت وحشت طالبان سایه بر سر انتخابات و همه جریان زندگی انداخته است و قرار است اهریمنان تروریست جای اهریمنان تکنوکرات را بگیرند.
واقعیت اینست که جنگ قدرت میان شهزادگان و میراثخوران در پنجشیر نه تنها مردم محروم پنجشیر، بلکه همه جامعه تاجیک را به گروگان گرفته اند.

در حال حاضر در نظام سردار سالاری پنجشیر حد اقل پنج شهزاده و وارث مسعود در کشمکش قدرت اند: مارشال فهیم بحیث جانشین مسعود که نقش تیمورشاه جانشین احمد شاه درانی را بازی کرد، جایش را با میراثهای سنگین به شهزادگان و میراخواران دیگر داده است.
در حال حاضر عبدالله کشنده ترین نقش را در میان سرداران پنجشیر بازی می کند.
عبدالله در نقش شاه شجاع درانی بحیث اجنت آمریکا و انگلیس از کارت قدرت های خارجی در جنگ قدرت میان سرداران پنجشیر استفاده می کند.
یونس قانونی در حال حاضر در رکاب اتمر، دشمن مرموز و ظاهرا مهربان قرار گرفته است. قانونی نقش شاه محمود را در کور کردن شاه زمان برادر رضاعی اش در میان سرداران پنجشیر بازی می کند. احمد ولی مسعود بحیث شهزاده سیاسی در میان شهزادگان و سرداران پنجشیر به شمار می رود او بجای معاونیت تحقیر آمیز کمر همت برای احراز تخت شاهی خود را کاندید کرده است. تصور میشود که یونس قانونی در نقش شاه محمود در تلاش است که به کمک اتمر چشم او را مثل شاه زمان کور کند و خود بحیث معاون بی صلاحیت اتمر در گوشه تخت شاهی اهریمن خدمت کند.
احمد ضیا مسعود که در گذشته از نام احمد شاه مسعود و سرداران پنجشیر در بازی قدرت شکست خورده است، خود را ظاهرا از صحنه بیرون کشیده است.
سردارزادگان کوچولو در جنگ قدرت میان سردارزادگان ارشد مثل عبدالله، قانونی و احمد ولی مسعود نظاره گر اند. سرداران بدخشان، هرات و بلخ بحیث میانجی برای ختم جنگ برادر کشی نقش بازی می کنند.
شمالی بزرگ پروان و کاپیسا که همواره در تاریخ بحیث پایگاه قدرت نظامی و سیاسی جامعه تاجیک به حساب می آمدند، در ۱۸ سال اخیر یا در اسارت مافیا و رهزنان سیاسی خود اسیر شده اند و یا توسط سرداران پنجشیر به حاشیه رانده شده اند، در جنگ قدرت میان سرداران پنجشیر در موضع تماشاه چی قرار دارند.
واقعیت اینست که سرداران پنجشیر کشنده ترین نقش را برای مردم قهرمان پنجشیر و همه جامعه تاجیک در ۱۸ سال اخیر بازی کردند که تمام ارزشها و قربانی های مسعود و استاد ربانی را برباد دادند. اگر استاد ربانی و مسعود معاونیت اهریمنان تمامیت خواه را قبول می کردند، امروز زنده بودند و از زیر خاک شاهد خیانت، بزدلی و جاه طلبی های سرداران پنجشیر و جامعه محروم تاجیک نمی بودند.

هارون امیرزاده