مظهر کاویانی

مردم شمالی باید بیدار شوند و نگذارند که کنه ها یک بار دیگر خون مردم را بمکند.
طرح تلاشی خانه به خانه و خلع سلاح سازی مردم شمالی یکی از بخش های مهم کاری وزیر جدید داخله است.
قسمت اول این کار از خیرخانه و‌ سر‌کوتل شروع می شود.
کار های قبلی وزیر داخله را مطمین هستم به خاطر دارید که انبار های مهمات جبهه شمال را چگونه به امریکایی ها در تبانی با چند بی وجدان دیگر در پنجشیر معامله کردند.