یک ملت زمانی زنده است که حس عدالت و آزادی خواهی اش زنده باشد…!! 

دکتر -عطا صفوی
فریاد بکش تا بغض گلویت بیرون گردد ورنه شما را این درد وغم خفه میکند ؛ اگر درمقابل اینکار عاجز وناتوان هستید بهتر است قلمت را درحرکت بیاور وآن حس عدالتخواهی ات را برای نسل امروز وفردای سرزمینت به صفحه کاغذ بنویس تا جاودانه گردد .”
با اینکه ما هنوز به مفهوم واقعی یک ” ملت ” فرسنگ ها فاصله داریم ، من ناگزیرم بجای ” ملت ” واژه باشندگان را بکار ببرم .
یعنی باشندگان یک سرزمین وقتی جنایت یک نظام مستبد ویا یک رژیم خوانخوار را که وحشت ودهشت می آفریند و آه وناله فریاد یتیمان کشور خویشرا را با باگوش های خویش میشنوند و باچشمان خود میبینند ولی بنا بر هر دلیلی وبهانه ای بازهم سکوت را ترجیع میدهد ونمیخواهند حتی از همان اندک توانمندی وامکانات دست داشته خویش استفاده کنند درحقیقت خواهان ادامه یک رژیمی هستند که روزانه ده ها وصدها هوطنش را نزد چشمان شان سلاخی مینمایند وجنایت ضد بشری را مرتکب میشوند و بیتفاوتی این عده افراد جامعه درمقابل این جنایت روزمره خود جرم انسانی به حساب میرود ؛ ازیک طرف هرکدام مان در مقابل امر خدا وخلق خدا که عدالت بنایی آن است مجرمین شناخته میشویم و ازطرفی هم خود منتظر مرگ تدریجی هستسم که نااعوذبالله بدون مراعات نوبت هر روز به استقبال مرگ ناخواسته را منتظریم.
هموطن گرامی !
بقول معروف اگر ازمن وشما دیگر هیچ کار ی پوره نیست ، درحلیکه وجود تان درآتش میسوزد بیایید حد اقل به تجربه علم روانشناسی اتکآ کنیم :
” اگر بخواهید اندوه ، و نا بسامانی های خود وجامعه تان را که درون هریک مان را اذیت میکند و برای اینکه اذیت وتشویش روحی سراپا در وجود شما دیگر حاکم نگردد ؛ بهتر است درد وآلام خویشرا منحیث یک فرد به صفحه کاغذ بنویسید ؛ آنوقت است اگر شما خود نمیتوانید روی دلایلی … گلوی خویشرا باز کنید مطمین باشید که قلم تان صدای خفته شما را فریاد میکشد ودرد تان اندکی تسکین میگردد.”
این امر از یک طرف شما را به رسالت خویش درمقابل مردم وسرزمین خویش وادار میسازد واز طرفی هم شما خودرا اندکی حس آرامش روحی پیدا میشود وشما ازعذاب درونی رها میابید زیرا اندک درد ورنج تان به صفحه کاغذ انتشار یافته است.
این حد اقل کاریست که شما برای آگاهی مردم و تاریخ خویش انجام داداه میتوانید و روزی هم این عملکرد افتخارآمیز انسانی شما همچون آینه به طرفت نگاه میکند ….
بنآ تا دیر نشده است فریاد آزادی بکش تا بغض گلویت بیرون گردد ویا اینکه این فریاد آزادی وعدالت انسانی را هرطوریکه لازم میدانی به دیگران جهت آگاهی برسان