پیام من را به محترم آنتونیوگوترش دبیرکل سازمان ملل متحد برسانید
درود برشما !
امید وارم دارای صحت وعافیت بوده باشید!
این پیام من درپیوند به جعل قانون اساسی افغانستان بوده ازشما مصرانه تقاضا می کنم لطف کنید، در رساندن این پیام به دبیرکل سازمان ملل متحد کمک کنید.

محترم آنتونیوگوترش!
من با تأسی ازاسناد معتبربین المللی ازجمله منشورسازمان ملل متحد ومنشوربین المللی حقوق بشرتوجه شما را به یک موضوع خاص درمورد افغانستان معطوف می دارم. همان گونه که ازفحوای مجموعی اسناد بین المللی متذکره استنباط می شود عمده ترین وظایف سازمان ملل متحد که دررأس آن دبیرکل سازمان ملل قراردارد. تأمین امنیت جهانی ، رعایت حقوق بشر وگسترش صلح جهانی بوده ومی باشد. امروزه کشورما ضرورت جدی به رعایت ، تأمین ونهادینه سازی مولفه های ذکرشده دارد. به ویژه رعایت حقوق بشر دراین مورد قانون اساسی افغانستان مصوب ۱۴جدی ۱۳۸۲ هجری خورشیدی(نسخه اصلی) متاثر ازدین مقدس اسلام ، اسناد بین المللی ودموکراسی بوده است.
همان گونه که تاریخ نشان می دهد. سازمان ملل متحد بعد ازسرنگونی طالبان ازنشست بن الی پایان دوره انتقالی همکاری های لازم برای کشورجنگ زده ما انجام داده است. ازجمله همکاری های علمی وفنی سازمان ملل متحد را می توان درمراحل تسوید، تدقیق وتصویب قانون اساسی نامبرد.
اما بدبختانه ، سوگمندانه ومتاسفانه !
قانون اساسی افغانستان پس ازتصویب مجلس موسسان به تاریخ ۲۴ جدی ۱۳۸۲ هجری خورشیدی توسط اشخاص ذیل قبل ازتوشیح مورد دستبرد قرارگرفت.
صبغت الله مجددی ، نعمت الله شهرانی ، فاروق وردک، عبدالسلام عظیمی ، محمد موسی اشعری، سروردانش، عنایت الله قاسمی ، زلمی هیواد مل ، عبدالملک کاموی ، کاوون کاکر، عبدالبصیر وجان آرنو نماینده خاص سازمان ملل متحد یعنی درمتن تصویب شده مجلس موسسان حذف وایزاد صورت گرفت که از خطبه قانون اساسی شروع الی ماده یکصدوشصت دوم درهمان هنگام تعداد ازاعضای کمیسیون تسوید، تدقیق واعضای مجلس موسسان تصویب قانون اساسی نامه ای را به دبیرکل سازمان ملل متحد فقید کوفی عنان فرستادن همچنان نامه ای را به دادگاه عالی افغانستان فرستادن، نشست های خبری برگزارکردن و مقالات زیادی دررسانه های چاپی منتشرکردن که قانون اساسی افغانستان پس ازتصویب قبل ازتوشیح جعل شده است.
سرانجام کمیسیون حقوق بشرافغانستان گزارش ازیافته های خویش را درمورد جعل قانون اساسی منتشرکرد که درآن آمده است که از۱۶۲ماده قانون اساسی بیشتر ۵۰ مورد آن پس ازتصویب مورد دستبرد (حذف وایزاد) قرارگرفته است. درهمین اواخر کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی می پذیرد که قانون اساسی افغانستان پس ازتصویب مورد دستبرد قرارگرفته است.

محترم دبیرکل سازمان ملل متحد !
من به عنوان دانشجوی حقوق تعداد زیادی ازنظریات را جمع آوری کرده ام وتا حد امکان دررسانه های جمعی حضوریافتم ویافته های تحقیقی خویش را به سمع مردم رسانیده ام. به دیدگاه های انتقادی احترام گذاشته ام ومی گذارم.
واین را رسالت انسانی ، مسلکی ومیهنی خویش می دانم وحتی بیشتر ازدوهزارجلد نسخه اصلی قانون اساسی مصوب ۱۴ جدی ۱۳۸۲ هجری خورشیدی را با اخذ مجوز رسمی منتشر کرده ام حالا درافغانستان دوقانون اساسی وجود دارد. یکی اصلی ودیگر جعلی منتشر۶ دلو ۱۳۸۲ هجری خورشیدی.

محترم دبیرکل سازمان ملل متحد !
پیام من منحیث یک دانشجوی حقوق برای شما این است که لطف بفرمایید یک هیات حقیقت یاب مستقل ومسلکی را هرچه زود تر بگمارید تا از پهلوهای پنهان جعل قانون اساسی افغانستان برای شما وبه مردم افغانستان گزارش بدهند تا بار دیگر درتاریخ چنین عمل اتفاق نیفتد.
تشکر وسپاس.

زکریا اصولی
جدی ۱۳۹۷ هجری خورشیدی
کابل – افغانستان

Advertisements