پریدن صالح خان از یک شاخچه، به شاخچه ی دیگر! ویدیو


اما امروز با بابای طالبان همکاسه شد.
آقای صالح در مصاحبه با خبر نگار یورو نیوز که هفت ماه قبل صورت پذیرفته بود، شما می بینید که چطور درین مصاحبه از یک شاخچه به شاخچه ی دیگر میپرد.
باید آقای صالح درین مصاحبه جدی و پوست کنده با شجاعت، متانت و از خودگذری به ژورنالیست یورونیوز می گفت، و با یک جمله می گفت که:
امریکا شریک استراتیژیک با پاکستان است.
در راس همه این برنامه های تروریستی( طالبان پروژه ی انگریزی) انگریز است.

انگریز خالق طالبان است.
انگریز خالق پاکستان است. اما امروزچرا غرب و امریکا با پاکستان است.

طی 16 سال و اندی 32 ملیارد دالری که امریکا به پاکستان کمک کرده است، همه در رشد، رسش، و توسعه ی تروریزم به کار گرفته شده و پس ازان به افغانستان و سایر کشور های مطمح نظر صادر شده اند.( آیا شکی وجود دارد که پای امرکا در حمایت از تروریزم پاکستانی دخیل است یا خیر؟).
کوریای شمالی، ایران و روسیه با تعزیرات جدی اقتصادی امریکا مواجه می شوند. این که حامی تروریزم و مولد تروریزم در افغانستان پاکستان و عربستان است، ده ها سند و مدرک موثق و متقن وجود دارد، امریکا نامی از تعزیرات اقتصادی علیه کشور و دولت تروریست پرور پاکستان نمی گیرد، بل با آن آن کمک و همیاری می کند. اشرف غنی هزاران طالب را از زندان رها کرد.( به دستور بادران انگریزی و امریکایی خود).
آقای امرالله صالح هفت ماه قبل در مصاحبه ی خویش با یورو نیوز چنین اذعان داشته بود:
اگر روزی دولت افغانستان با طالبان مصالحه کند؛ من از دید فکری، از دید عقیدتی، از دید سیاسی با این این گروه، هیچگاهی صلح نمی کنم.هیچگاهی اشک هموطنانم را که بالای تابوت کودکان و جوانان خود ریخته اند فراموش نمی کنم.من هیچگاهی فراموش نمی کنم که اینها آمدند با لشکر عرب ها و پاکستانی، تاکستان های ما را ازبین بردند؛ زن ها و مرد ها را از هم جدا کردند، من هیچگاهی از یادم نمی رود که این ها آمدند
صالح خان هفت ماه پیش خوب دُرفشانی کرده و در برابر سیاست های غنی در مصاحبه با شبکه تلویزیون غربی ی یورونیوز، قد بلندک کرده بود.
اما امروز با همان حامی طالبان، که طی چهار سال اخیرهزاران تن از طالبان را از زندان ها رها کرد؛ ملیون ها دالر به ایشان کمک کرد؛…، رهبرروند سبز با این فاشیست شناخته شده که همه اقوام را از حاکمیت بیرون راند؛ یک جا، هم آوا، هم پا و یک جا شده است. وزیر داخله شده است. برای بار سوم اجیر شده است.ن

ویدیو