سرنوشت انتخابات مظلوم افغانستان در زیر سایه” صلح با اهریمن”

هارون امیرزاده

در ۱۸ سال اخیر از طریق انتخابات برغم نا امنی و دست برد به آرای مردم نفس دموکراسی جوان کشور برای اعمار یک کشور دموکراتیک تا این اواخر می تپید. کاندیداهای مختلف و تکت های انتخاباتی و برنامه های متنوع مردم را به فردای بهتر امید وار میساختند.
کاندیداهای زیادی برای انتخابات پیش رو آستین برزده بودند. اما ” صلح با اهریمن”، دشمن دموکراسی، ترقی و انسانیت سایه بر انتخابات انداخته است. شایعات خروج ناگهانی امریکا از افغانستان و معاملات با اهریمن در ابوظبی تمام معادلات قدرت را برهم زده است. دیگر انتخابات به رویا تبدیل شده است.
اخیراً قاصد پاکستانی اهریمن وارد کابل شده پیام لغو انتخابات و آمادگی برای انتقال قدرت به امارت اهریمن را به ارگ داد. قاصد برای برسمیت شناختن امارت اهریمن راهی چین، مسکو، ایران و کشور های مختلف شده است.
چرا محاسبه “متفکر دوم جهان” غلط از آب در آمد؟

اشرف غنی بحیث یک آدم قدرت پرست و طالب پرست می خواست ” دو تربوز را در یک دست بگیرد”، هم در زیر ناز و نعمت امریکایی باری دیگر از راه تقلب بقدرت برسد و هم “برادران ناراض طالبی” خواستن خواه خویش را در زیر چتر پشتونولی بحیث بازوی سرکوب و ترور استفاده کند. اما به نظر می رسد که محاسبه این” متفکر خیالپرداز” غلط از آب در آمد. واکنش های تند او تا حال کار ساز نبوده است.
دیگر انتخاباتی در کار نیست. باید برای دفاع از جان، مال و ناموس در برابر اهریمنان آماده شد.