طالبان در افغانستان زنان را شلاق ميزنند،سنگسار ميكنند،به پايه دار برده،مرمی باران ميكنند،مكتب را برای آنان حرام و بودن در خانه را بزرگترين حقوق انسانی شان ميپندارند.
اما در مسكو؛
يكبار به اين تصوير و چهره واقعی شان دقت بيشتر كنيد،نه از شرعيت طالبانی خبری است و نه هم از احكام دين.
اگر اينان در مسكو ميتوانند با زنان چنين نشستی داشته باشند پس چرا در افغانستان حد اقل ازادی و احترام به مقام زن را انچنان كه زنان ميهن ما ميخواهند قبول ندارند؟
خود كش بيگانه پرست

صمد کارمند

Advertisements