یکی از تلخترین گزارش ها پس از اشغال ۱۸ ساله کشور+ ویدیو

https://www.facebook.com/paikantv/videos/vb.291046234802419/301439917155824/?type=2&theater