جوانی که در مقابل اشرف غنی در شهر هرات عتراض کرد ،اما بعد از عتراض مورد شکنجه و لت کوب از طرف خود شخص اشرف غنی و افرادش قرار گرفت.
ما همیشه در مقابل زورمندان صدای عدالت خواهی بلند کردیم. اما صدای جوانی را که ما بخاطر احساس و عدالت در مقابل زورمند بلند کردیم. متاسفانه این شخص بی وجدان وبی شرم بخاطر یک باب آپارتمان و مقداری پول ناچیزی صدای ما ره به فروش رساند.
خدواند متعال کمر این نامرد ناجوان را بشکنند.
و تا که میتوانید ودیو را شیر کنید تا صدای ما به گوش این نامرد برسد.
با احترام حاجی رآمین

ویدیو

Advertisements