هموطن باغرور وآزادیخواه سرزمینم ، خطابم به شماست !!،
اگر هدفی برای عدالتخواهی و پیکار برای طعم آزادی دارید ، واگر میخواهید جلو سونامی تفکر خانمانسوز فاشیزم متعصب قبیلوی را بگیرید و یا حد اقل زمینه انکشاف ورشد آنرا مهار کرده توانید ؛ لطفآ به آزادگان بپوندید . انسانهای صاحب درک خود میدانند که دیگرگزینه ای هم درزمینه موجود نبوده و نیست… بنآ جبر زمان حکم میکند که نشود بازهم درس نگرفتن از گزشته های نه چندان دورتاریخ وغفلت ناخواسته ما سبب گردد تا از کاروان انسانی عقب بمانیم که خدایی ناخواسته روزی درمقابل خدا ، خلق خدا و تاریخ نسل امروز و فردایی مان خجل شویم ، در آنصورت قضاوت تاریخ درمقابل هریک ما بیرحمانه خواهد بود . بدرود . داکترعطا صفوی