شکارچی آدمیان


توریالی خاوری
این گرگ گرسنه وآدمخوار باز به شکار برآمده است.او تا کنون ده ها هزار انسان را شکار نموده وخون شان را خورده است.
او ولشمر نه بل پوره یک وحشی آدم خوار بوده یا توسط طالب،یاتوسط داعش ویا شخصأ خودش شکار میکند وگوشت انسان میخورد.
این جنایتکار وحشی همین دیروز به گناه یک انتقاد کوچک ،موجودی از نوع خودش را در هرات شکار کرد وشخصأ باصید مورد نظرش دست و پنجه نرم کرد و سروصورت او را باخون آلوده ساخت

 

.
سرنوشت آن صید فلک زده تاحال معلوم نیست اما دماغ خون آلودش نشان میدهد که امید برگشت اش نیست.
این شکارچی خونخوار در حلقه تفنگداران بیرحم بسر میبرد واز بیم خشم ملت،فقط تفنگ ها را نگهبان خود ساخته و بسان شغال گرسنه راه میرود.
باداران اش پطلونش را ازتن این غلام شان بیرون ساخته وبرای این یاغی روانی حیثیت مادر آل بخشیده اند تا در وحشت قیافه این دون صفت جلاد جامعه در کام ترس فرو رفته ودر جاده قهقرا حرکت نماید.
آری او یک جلاد است تا ولشمر یک سرزمین داغدیده وخون آلود مثل افغانستان !!
این کفتار را باید مهار ساخت تاجامعه از شکار اش در امان بماند